NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Alternativní způsob zápisu odpovědí při písemných zkouškách

Žáci s PUP MZ mají možnost zapisovat své odpovědi i jinými způsoby než do záznamových archů. Alternativní způsob zápisu je popsán v posudku ŠPZ každého žáka.

Zápis práce na PC

Žáci ve skupinách ZP-2 a ZP-3 mají k testovému sešitu přibaleno CD s elektronickou verzí testového sešitu v otevřeném textovém souboru a ve formátu PDF. Textový soubor je upraven pro přímý zápis odpovědí, tzn., že žák tak může pracovat přímo v tomto souboru. Ostatní žáci elektronické verze testových sešitů nedostávají a zapisují-li své odpovědi na PC, musí použít prázdný textový soubor, do kterého zapisují vždy číslo úlohy a k němu příslušnou odpověď. V případě didaktického testu musí osoba pověřená ředitelem školy tento soubor po skončení práce vytisknout a přepsat odpovědi do záznamového archu, aby mohly být elektronicky zpracovány. V případě písemné práce lze vytisknout celou práci na volné listy přiložené
k záznamovému archu, které obsahují žákovo ID. Dále se s písemnou prací zachází stejně jako s ostatními.

Při tisku písemné práce na volné listy záznamového archu je třeba nastavit všechny okraje stránky na 25 mm. Zároveň je doporučeno nastavit rozšířené řádkování, pro usnadnění práce s textem hodnotitelům.

Možnost práce na PC zajišťuje žákům ředitel školy, který také pověřuje technického asistenta zabezpečením technického zázemí. Technický asistent by měl být k dispozici pro každou učebnu, kde žáci s PC pracují. Jeden asistent může zajišťovat pomoc vícero žákům.

Zápis práce na volné listy
 

Záznamový arch obsahuje volné listy papíru, na kterých je předtištěno žákovo ID. V případě didaktického testu žák vždy zapíše číslo úlohy a k němu její řešení. Jeho odpovědi budou následně přepsány do záznamového archu a elektronicky zpracovány. V případě písemné práce lze celou práci přímo elektronicky zpracovat naskenováním popsaných listů. Je důležité, aby žáci vždy psali do ohraničeného prostoru. Zápis mimo tento prostor nebude naskenován, tudíž s ním nebude nadále pracováno.

Zápis odpovědí do testového sešitu
 

Žáci ve skupinách 2 a 3 dostanou testové sešity upravené pro přímý zápis odpovědí. Své odpovědi zde mohou kroužkovat či zapisovat slovně. Po skončení zkoušky osoba pověřená ředitelem školy přepíše všechny žákovy odpovědi do záznamového archu. Nadále je s touto dokumentací nakládáno stejně jako s ostatními záznamovými archy .

 

Zápis odpovědí a/nebo písemné práce na Pichtově psacím stroji


Nevidomí žáci mohou samozřejmě při MZ pracovat s Pichtovým psacím strojem. V takovém případě postupují stejně jako při psaní práce na PC, pouze po ukončení zkoušky musí osoba pověřená ředitelem školy jejich odpovědi či písemnou práci přepsat do záznamového archu, aby mohly být elektronicky zpracovány. Písemnou práci může přepisovatel zapsat na PC a vytisknout na volné listy papíru, které jsou součástí záznamového archu.