NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Asistence

Asistence speciálněpedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část.

Přidělení asistenta (i náhradního asistenta) konkrétním žákům je v kompetenci ředitele školy. Ředitel se rozhoduje na základě posudku školského poradenského zařízení, konzultací s učiteli o dosavadním způsobu výuky žáka, žákem samotným (nebo jeho zákonnými zástupci) a dalšími zainteresovanými osobami. Ředitel při výběru asistenta (i jeho náhradníka) preferuje osobu, na kterou je žák zvyklý, která má zkušenosti s konkrétním žákem a je schopna s žákem účelně komunikovat (rozumí žákově mluvě apod.), před osobou žákovi dosud neznámou. Asistentem žáka může být i jeho rodinný příslušník.
 
Asistent je ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky a písemně se zaváže k jejich dodržování. 1
 
Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v rozsahu 1–4 hodin v měsíčním předstihu před maturitní zkouškou. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, zajistí ředitel vzájemné seznámení žáka a asistenta (i náhradního asistenta) a vyzkoušení asistence v minimálně týdenním předstihu před maturitní zkouškou.

A) Asistence speciálněpedagogická
Asistence speciálněpedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část.

Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci. Jedná se např. o pomoc s orientací a mobilitou v budově školy, s polohováním žáka, s přípravou a obsluhou pomůcek, se zápisem odpovědí do záznamového archu, se čtením textu apod. Asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která poskytuje asistenci konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku (stálý asistent pedagoga; osobní asistent) nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem asistence u maturitní zkoušky. Může jím být pouze zletilá osoba, která je schopná asistovat konkrétnímu žákovi v souladu s jeho vzdělávacími potřebami a splňuje požadavky na asistenty.

Asistent je žákovi povolen zejména na základě dosavadního způsobu výuky, na který je žák zvyklý a který plně vyhovuje jeho vzdělávacím potřebám. Některé funkce asistenta mohl až dosud vykonávat učitel při vyučování (předčítání zadání, udržování žákovy pozornosti apod.), a žák tedy neměl k sobě přiděleného stálého asistenta, ačkoli asistenci v širším slova smyslu ke své práci potřeboval; i takovýto žák má na základě posudku školského poradenského zařízení na asistenci nárok. Asistent v žádném případě nezasahuje do řešení úloh. Nekomentuje případné žákovy chyby – ani slovně, ani jiným způsobem nenaznačuje řešení.

B) Asistence technická
Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek žáka/žáků včetně všech potřebných komponentů a řeší případné problémy technického charakteru v průběhu MZ.

Technický asistent není přidělen konkrétnímu žákovi/žákům; je přidělen na učebnu/y, ve které/ých vykonávají maturitní zkoušku žáci používající technické kompenzační pomůcky.

Není možné, aby technický asistent plnil zároveň některou z funkcí speciálněpedagogické asistence. 

Tlumočení do/z českého znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů nezaložených na českém jazyce

Dle zákona mají na tlumočení do/z českého znakového jazyka a/nebo dalších komunikačních systémů právo neslyšící a hluchoslepí žáci (tj. žáci, u nichž rozsah a charakter sluchového postižení neumožňuje plnohodnotnou komunikaci mluvenou řečí).2 Pro potřeby maturitní zkoušky jsou tito žáci, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk nebo jiné komunikační systémy nezaložené na českém jazyce, zařazeni do kategorie „sluchové postižení“, skupina 3.

Více informací o tlumočení naleznete zde.

Asistence a tlumočení - informační materiál ve formátu PDF_________________________

1 Ředitel školy zajistí seznámení asistenta (a jeho náhradníka), příslušných zadavatelů a členů zkušební komise s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky (týká se zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím asistenční služby).
2 Pojmy „neslyšící“, „hluchoslepí“ a „další komunikační systémy“ jsou definovány v zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob (v platném znění).