NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Asistence speciálněpedagogická

Asistence speciálněpedagogická je přiznána žákům s PUP MZ, kteří v důsledku svého postižení nemohou ani s využitím kompenzačních pomůcek samostatně vykonat maturitní zkoušku nebo některou její část.

Úlohou asistenta je pomoci žákovi minimalizovat vnější překážky a důsledky postižení při zkouškové situaci. Jedná se např. o pomoc s orientací a mobilitou v budově školy, s polohováním žáka, s přípravou a obsluhou pomůcek, se zápisem odpovědí do záznamového archu, se čtením textu apod.

Asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí osoba, která poskytuje asistenci konkrétnímu žákovi průběžně během školního roku (stálý asistent pedagoga; osobní asistent) nebo jiná osoba jednorázově pověřená touto funkcí právě za účelem asistence u maturitní zkoušky.

Asistentem může být pouze zletilá osoba, která je schopná asistovat konkrétnímu žákovi v souladu s jeho vzdělávacími potřebami.

Asistent je žákovi povolen zejména na základě dosavadního způsobu výuky, na který je žák zvyklý a který plně vyhovuje jeho vzdělávacím potřebám. Některé funkce asistenta mohl až dosud vykonávat učitel při vyučování (předčítání zadání, udržování žákovy pozornosti apod.), a žák tedy neměl k sobě přiděleného stálého asistenta, ačkoli asistenci v širším slova smyslu ke své práci potřeboval; i takovýto žák má na základě posudku školského poradenského zařízení na asistenci nárok.

Asistent může

  • plnit několik asistenčních funkcí zároveň (může např. plnit funkci zapisovatele a zároveň předčitatele – viz dále); jeden žák má k sobě nejvýše jednoho asistenta;
  • asistovat více žákům zároveň, pokud to umožňuje povaha asistence vyplývající z funkce/funkcí, kterou/které zastává (více zde).

V případě, že asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky (včetně vyzkoušení asistence před MZ).

Přidělení asistenta konkrétním žákům je v kompetenci ředitele školy. Ředitel se rozhoduje na základě posudku školského poradenského zařízení, konzultací s učiteli o dosavadním způsobu výuky žáka, žákem samotným (nebo jeho zákonnými zástupci) a dalšími zainteresovanými osobami. Ředitel při výběru asistenta preferuje osobu, na kterou je žák zvyklý, která má zkušenosti s konkrétním žákem a je schopna s žákem účelně komunikovat (rozumí žákově mluvě apod.), před osobou žákovi dosud neznámou. Asistentem žáka může být i jeho rodinný příslušník.

Asistent je ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky a písemně se zaváže k jejich dodržování.1

Ředitel zajistí v měsíčním předstihu před konáním maturitní zkoušky vzájemné seznámení žáka a asistenta v rozsahu 1 – 4 hodin za účelem vyzkoušení funkčnosti asistence.

V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu konání maturitní zkoušky, zajistí ředitel vzájemné seznámení žáka a asistenta a vyzkoušení asistence v minimálně týdenním předstihu před maturitní zkouškou.

O seznámení s pravidly asistence a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení způsobu asistence je veden písemný záznam.

Na činnost asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenci žákům s PUP MZ, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.

Funkce asistentů

Asistent může vykonávat jednu nebo více funkcí podle následujícího vymezení:

Funkce asistenta včetně upřesnění jeho konkrétní činnosti jsou uvedeny v posudku školského poradenského zařízení.

 Asistence a tlumočení - informační materiál ve formátu PDF

_________________________

1 Ředitel školy zajistí seznámení asistenta (a jeho náhradníka), příslušných zadavatelů a členů zkušební komise s pravidly asistence v rámci maturitní zkoušky (týká se zadavatelů a členů zkušební komise, kteří zadávají zkoušku žákům s PUP MZ využívajícím asistenční služby).