NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Asistence technická

Technickým asistentem se pro účely maturitní zkoušky rozumí pověřená zletilá osoba schopná provádět technickou asistenci žákovi/žákům. Technický asistent zodpovídá za zajištění a funkčnost technických kompenzačních pomůcek žáka/žáků včetně všech potřebných komponentů a řeší případné problémy technického charakteru v průběhu MZ.

Technický asistent není oprávněn současně plnit některou z funkcí speciálněpedagogické asistence.

Technický asistent se řídí pravidly pro technické asistenty; je s nimi ředitelem školy nebo jím pověřenou osobou seznámen a zaváže se k jejich dodržování během maturitní zkoušky. Pravidla pro technické asistenty v rámci maturitní zkoušky jsou stanovena Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Technický asistent (i náhradní technický asistent) není uveden jako asistent žáka v posudku školského poradenského zařízení, ale je ustanoven ředitelem školy tehdy, pokud alespoň jeden žák bude v průběhu maturitní zkoušky používat technickou kompenzační pomůcku (např. PC).

Technický asistent není přidělen konkrétnímu žákovi/žákům; je přidělen na učebnu/ učebny, ve které/kterých vykonávají maturitní zkoušku žáci používající technické kompenzační pomůcky.

Technický asistent může asistovat více žákům zároveň.

V případě, že technický asistent není zaměstnancem školy, uzavře s ním ředitel školy pracovněprávní vztah pro výkon asistence v rámci maturitní zkoušky.

Ředitel zajistí vzájemné seznámení žáka/žáků a technického asistenta (i náhradního asistenta) v takovém předstihu, aby si žák mohl technickou pomůcku vyzkoušet 1–3 měsíce před maturitní zkouškou.

O seznámení s pravidly pro technického asistenta a o uskutečnění výše zmíněného setkání včetně vyzkoušení technických pomůcek je veden písemný záznam.

Na činnost technického asistenta v průběhu maturitní zkoušky dohlíží zadavatel. Zadavatel je mj. oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenční službu žákům s PUP MZ, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem narušila průběh zkoušek.