NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Cizí jazyk

 • Jaké pracovní listy mohly školy v ústní maturitní zkoušce 2010 použít?
 1. Školy si mohly pracovní listy vytvořit samy.
  Školy si mohly vytvořit vlastní pracovní listy na základě vlastních 25–30 témat.
  CERMAT jim v tomto případě poskytl šablony pro tvorbu pracovních listů.
  Učitelé školy se mohli také zúčastnit školení k tvorbě pracovních listů, která byla vypsána CERMATem (viz záložka Novinky).
   
 2. Školy mohly využít nabídky pracovních listů zpracovaných CERMATem.
  Pro účely ústní maturitní zkoušky v roce 2010 vytvořil CERMAT seznam 25 všeobecných témat, která plně vycházejí z 15 všeobecných témat, jež jsou zveřejněna v katalozích požadavků pro cizí jazyky a jsou společná všem školám bez rozlišení jejich typu a oboru studia. Na základě těchto témat byly CERMATem vytvořeny dvě sady pracovních listů, respektive částí pracovních listů (1., 2. a 4. částí), a jedna sada 3. částí, a to pro pět cizích jazyků – anglický, francouzský, německý, ruský a španělský.
   
 3. Školy mohly kombinovat vlastní pracovní listy s pracovními listy vytvořenými CERMETem.
  Zároveň byly školám zpřístupněny i jednotlivé části obsažené ve výše zmíněných sadách pracovních listů. Z těchto částí uložených jako samostatné celky si školy mohly samy sestavit své pracovní listy a tyto části si též mohly upravit.

  Školy tedy mohly nabídnuté pracovní listy použít beze změny, mohly pracovní listy upravit nebo vyměnit jejich části za jiné dodané CERMATem, nebo sestavit pracovní listy kombinací vlastních částí pracovních listů s částmi dodanými CERMATem.
 • Co CERMAT nabídl školám, které se rozhodly uskutečnit ústní maturitní zkoušku formou zadání/pracovního listu?
 1. Dvě sady pracovních listů, respektive jejich částí.
 2. Sadu třetích částí pracovního listu ke každému z 25 všeobecných témat.
 3. Šablony pro tvorbu pracovních listů. Tu využily zejména školy, které si pracovní listy tvořily samy nebo využily pouze ty části pracovních listů dodané CERMATem, které odpovídaly jejich 25–30 tématům. Ostatní části si dotvořily samy.
 • Jak vypadaly pracovní listy vytvořené CERMATem pro ústní maturitní zkoušku v roce 2010? Pracovní listy a samostatně i části těchto pracovních listů byly školám nabídnuty ve dvou sadách po 25 pracovních listech odpovídajících výše uvedeným tématům pro rok 2010. Sady se lišily ověřovanými specifickými cíli. CERMAT tak nabídl školám ve dvou sadách (A a B) celkem 50 pracovních listů. Bylo v kompetenci školy, kterou sadu, případně kombinaci kterých pracovních listů či jejich částí, využila.

  Pracovní listy i jejich části byly zpracovány do jednotných šablon. V souladu s koncepcí ústní maturitní zkoušky od roku 2011 obsahoval pracovní list v šabloně 1., 2. a 4. část pracovního listu.

  CERMAT nabídl školám i po jedné modelové třetí části pracovního listu ke každému z 25 témat. Třetí části byly zpracovány do samostatných (tedy oddělených) šablon, tzn., že byly volně využitelné k sadě A i B.
  Škola mohla tyto třetí části využít beze zbytku, případně provést výběr třetích částí nebo tyto využít jako podklad pro vlastní tvorbu. Pro konkretizaci vztahu všech částí (části 1–4) pracovních listů k 25 zpracovaným tématům je v následující  tabulce pro všechny cizí jazyky společně uvedeno vymezení témat pro 1., 2. a 4. část pracovního listu a 3. část pracovního listu odděleně - tabulka Rozpracování vztahu 1., 2. a 4. části se 3. částí pracovního listu (ke stažení ve formátu pdf).
   
 • Jak bylo možné hodnotit ústní zkoušku 2010? V takto koncipované ústní zkoušce šlo využít i principy a metodiku hodnocení ústní maturitní zkoušky platnou od roku 2011. Veškeré podklady pro zkoušení a hodnocení byly obsahem vzdělávacího modulu pro hodnotitele MZ – CISKOM.

  Školám, které se rozhodly konat ústní maturitní zkoušku 2010 s využitím celé nabídky CERMATu (nezměněné pracovní listy, metodika zkoušení a hodnocení stanovená CERMATem), byla nabídnuta možnost zúčastnit se pilotního šetření, tj. žáci, kteří konali ústní zkoušku, mohli konat i didaktický test a písemnou práci (duben 2010). Škola i žáci tak získali informace o výsledcích za všechny části MZ.
   
 • Jak bylo možné se dostat k sadě pracovních listů vytvořené CERMATem pro rok 2010?
 1. Přihlásit se šlo pomocí přihlašovací aplikace vytvořené k tomuto účelu - přihlášení bylo možné prostřednictvím přístupového hesla do IS CERTIS, přihlašovacím jménem bylo REDIZO školy.  
 2. V přihlašovacím formuláři školy označily variantu využití připravených pracovních listů, a zda budou respektovat metodiku zkoušení hodnocení.
 3. Na základě údajů v přihlašovací aplikaci byly registrovaným školám zpřístupněny obě sady pracovních listů i jednotlivé části těchto pracovních listů. Pracovní listy z cizích jazyků byly k dispozici ke stažení od 1. 4. 2010.