NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Cizí jazyk – obecné dotazy

 • Může si žák v rámci nepovinných zkoušek zvolit dva a více cizích jazyků?
  Ano, jako nepovinnou zkoušku si může zvolit až dva další jazyky. Jediným omezením je, že žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou. Takže jakmile si jako povinnou zkoušku zvolí anglický jazyk, nemůže si jej zvolit zároveň jako zkoušku nepovinnou. Samozřejmě pro volbu povinné i nepovinné zkoušky z cizího jazyka platí, že se daný jazyk na škole musí vyučovat.
 • Bude možné využít pro profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka testy vytvořené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání?
  Vyhláška o maturitní zkoušce s touto možností nepočítá.
   
 • Na jaké skutečné úrovni dle SERRJ (Společný evropský referenční rámec pro jazyky) by měli být žáci, pokud chtějí dělat z cizího jazyka maturitu základní?
  Žák, který bude konat maturitu, by měl dosáhnout úrovně B1.
 • Jaké učebnice mají učitelé používat při výuce cizího jazyka?
  Centrálně nelze stanovit seznam učebnic k výuce, protože by tak Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ovlivnilo trh s učebnicemi. Doporučujeme orientovat se dle jazykových úrovní (dle SERRJ) uvedených na přebalu učebnic. 
 • Musí žák cizí jazyk, ze kterého chce maturovat, ve škole navštěvovat, nebo ne? Může nastat situace, že žák po celou dobu studia navštěvuje např. angličtinu, ale ve společné části se přihlásí ke zkoušce z němčiny – i když tento jazyk nebude součástí jeho učebního plánu a žák jej nenavštěvuje?
  Ano, žák se může přihlásit ke zkoušce i z takového jazyka, který ve škole nenavštěvoval (nestudoval). Jedinou podmínkou je, aby se daný jazyk na škole vyučoval. 
 • Jsou zadání úloh u didaktického testu v příslušném cizím jazyce?
  Nikoli, zadání úloh u didaktického testu je psáno v českém jazyce.

 • Bude poslechový subtest distribuován na CD? Jaké budou technické podmínky poslechového subtestu?
  Ano, poslechový subtest je distribuován na CD nosiči, zvukový záznam byl nahrán ve formátu CD audio, tj. cda. 
 • Budou k dispozici i modelové poslechové testy s nahrávkou?
  Poslechové subtesty jsou na stránkách Nové maturity ke stažení zde vždy za skončený ročník maturitní zkoušky a dále jsou k dispozici poslechové subtesty v rámci souboru ukázkových úloh. K procvičování poslechu mohou žáci využít také běžně dostupné poslechy úrovně B1, které jsou např. součástí standardních učebnic a cvičebnic, případně dalších běžně dostupných výukových materiálů.
 • Může žák, jehož mateřským jazykem je cizí jazyk, ale střední školu již navštěvoval v ČR, maturovat z tohoto jazyka jako z cizího jazyka?
  Ano. Studuje-li střední školu v českém jazyce, je žákem české střední školy, a tudíž koná maturitní zkoušku jako ostatní žáci. 
 • Co je to Cut-off-score a jaký má vliv na hodnocení?
  Cut-off-score je mezní hranice úspěšnosti. Stanovuje ji Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
   
 • Pokud má žák ve škole možnost složit certifikovanou zkoušku na úrovni C1 (tzn. vyšší než úroveň maturity), je možné, aby mu byla po jejím úspěšném složení uznána maturita z cizího jazyka, aniž by ji musel skládat? Lze tímto způsobem prominout/uznat zkoušku z cizího jazyka v profilové části? 
  Zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze od školního roku 2015/2016 nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Informaci o standardizovaných zkouškách zveřejní ministerstvo nejpozději do 31. března každého roku způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  Žák musí podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. K žádosti musí doložit ověřenou kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. O možnosti nahrazení zkoušky rozhoduje ředitel školy.

  Odkaz na informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka v profilové části.

 • Při zkoušce z cizího jazyka bude možné používat slovník. Je možné použít slovníků více? Například kombinaci výkladového a překladového slovníku?
  Ano, u písemné práce a ústní zkoušky je slovník povolenou pomůckou. U ústní zkoušky, pro přípravu na potítku, poskytuje žákům slovník(y) škola. Seznam pomůcek na potítko odevzdaný v daném termínu učitelem/zkoušejícím schvaluje ředitel školy. Pokud má žák "lepší" slovník, může jej předložit svému vyučujícímu, který ho po zvážení může zapsat do seznamu pomůcek. Pokud jej ředitel schválí, můžete použít jak svůj slovník, tak slovník(y) poskytnutý/é školou. U písemné práce si může žák přinést svůj slovník(y), který prohlédne pověřená osoba a určí, zda slovník neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu (např. základní charakteristiky vybraných typů textů, vhodné fráze, vhodná oslovení nebo zakončení dopisů). 
 • Kde je k nalezení seznam témat pro ústní zkoušku?
  U cizích jazyků je centrálně dáno 15 tematických okruhů, které jsou vypsány v příslušných katalozích požadavků. Z těchto témat jsou sestavovány pracovní listy, přičemž v každém pracovním listu jsou obsažena vždy 3 všeobecná témata z katalogu požadavků a 1 téma specifické/odborné, které je vymezeno v příslušném pedagogickém dokumentu každé školy (ŠVP). 
 • Může dát hodnotitel žákům k dispozici hodnoticí tabulku?
  Ano, není tajná a je lepší, když se žák seznámí s kritérii, podle nichž bude jeho práce hodnocena.
   
 • Písemná práce se skládá ze dvou částí. Co se stane, pokud žák jednu část nesplní – tedy nezíská žádné body, ale druhou část udělá? Průměrují se obě části?
  Dosažené body za první a druhou část písemné práce se sčítají. Teoreticky je možné, aby žák v jedné části získal 0 bodů, a přesto v písemné práci celkově uspěl. Musel by ale v jedné části písemné práce nasbírat téměř všechny body a to je velmi málo pravděpodobné. 
 • Je nějak omezeno používání výkladových slovníků během přípravy žáka "na potítku"?
  Používání výkladových slovníků ani jiných pomůcek během přípravy žáka na potítku není ze strany Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání omezeno. Je na zvážení zkoušejícího, jaké pomůcky žákovi povolí, respektive schválení povolených pomůcek na potítko je v kompetenci školy.
 • Proč se v poslechové části didaktického testu preferuje britská angličtina? Bude se v poslechovém subtestu objevovat i americká angličtina?
  V poslechovém subtestu didaktického testu z anglického jazyka se snažíme o zastoupení jak britské, tak americké angličtiny. Domníváme se, že žák, který skládá maturitní zkoušku z anglického jazyka, by měl rozumět oběma těmto přízvukům. Jako uživatel anglického jazyka přece nebude nutně cestovat jen do Velké Británie. Spousta žáků dnes jezdí na letní brigády i za studiem do Ameriky, s americkou angličtinou se běžně setkávají v písních svých oblíbených zpěváků a kapel, v seriálech, ve filmech… Není tedy důvod, abychom se jí ve státní maturitě vyhýbali. Některé učebnice běžně pracují s rozdíly britské a americké angličtiny - především ve slovní zásobě. V nahrávkách k učebnicím se také často objevují i jiné dialekty - mnohdy i cizinci hovořící anglicky. Máme vždy snahu o to, aby se v našich nahrávkách střídalo více mluvčích, čehož bychom při striktním držení se pouze britského přízvuku nedosáhli. Ani RVP ani naše katalogy požadavků navíc dodržení pouze britského přízvuku nestanovují.