NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

HELP 3: PODPORA ŠKOL A ŽÁKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA NOVOU MATURITU

21.01.2011

CVIČNÉ / ILUSTRAČNÍ MATURITNÍ TESTY PRO ŠKOLY, JEJICH UČITELE A ŽÁKY ZDARMA

CERMAT v rámci programu podpory škol a jejich žáků při přípravě na zkoušky společné části nové maturity (HELP 3) uvolní v následujících 3 měsících pro školy sady cvičných / ilustračních testů a zadání písemných prací. PROGRAM HELP 3 je připraven a bude realizován v souladu s oznámením ministra Josefa Dobeše z listopadu loňského roku.

Cvičné / ilustrační testy budou uvolněny nejprve výhradně pro školy za účelem cvičného testování žáků ve škole, a to v chráněném režimu, tj. pod autorizovaným přístupem ředitelů škol do informačního systému CERTIS. Tento ochranný režim bude trvat vždy 2–3 týdny, poté budou cvičné / ilustrační testy a zadání písemných prací zpřístupněny k volnému užití na www.novamaturita.cz. Důvodem tohoto opatření je záměr ochránit obsah těchto testů a zadání písemných prací tak, aby jejich využití ve školách poskytlo učitelům i jejich žákům objektivní výpověď o úrovni testovaných dovedností a znalostí.

Výsledky cvičných / ilustračních testů a písemných prací nebudou centrálně pořizovány, ani vyhodnocovány. Proto jsou spolu s testy uvolněny učitelům i klíče správných řešení. Pro hodnocení písemných prací doporučujeme hodnotitelům použít „maturitní“ metodiku hodnocení. Zadání poslechových subtestů (1. 3. a 11. 4.) budou navíc distribuována do škol na datových nosičích poštovní zásilkou bezprostředně před termínem uvolnění cvičných / ilustračních testů, resp. poslechových subtestů. Vedoucí pracovníci škol budou vždy bezprostředně před termínem uvolnění testů a zadání zkoušek informování e-mailem.

TERMÍNY ZVEŘEJNĚNÍ A UVOLNĚNÍ CVIČNÝCH / ILUSTRAČNÍCH TESTŮ A ZADÁNÍ ZKOUŠEK

CVIČNÁ / ILUSTRAČNÍ ZADÁNÍ ZKOUŠEK / TESTY UVOLNĚNO PRO ŠKOLY UVOLNĚNO K VOLNÉMU UŽITÍ
Cvičné / ilustrační TESTY PŘEDMĚTŮ NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK
(OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD - Z/V, DĚJEPIS, DĚJINY UMĚNÍ, ZEMĚPIS, FYZIKA, CHEMIE, BIOLOGIE)
24. leden 2011 11. únor 2011
Cvičné / ilustrační TESTY PŘEDMĚTŮ POVINNÝCH ZKOUŠEK
(ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CIZÍ JAZYKY, MATEMATIKA)
1. březen 2011 22. březen 2011
Cvičná / ilustrační zadání PÍSEMNÝCH PRACÍ - 1 1. březen 2011 22. březen 2011
Cvičná / ilustrační zadání PÍSEMNÝCH PRACÍ - 2 1. duben 2011 18. duben 2011
Cvičná / ilustrační zadání POSLECHOVÝCH SUBTESTŮ Z CIZÍCH JAZYKŮ 11. duben 2011 27. duben 2011

UPOZORNĚNÍ

Obsah cvičných / ilustračních testů a zadání písemných prací, jakož i klíče správných řešení, jsou do okamžiku jejich uvolnění k volnému užití určeny výhradně školám pro účely zkušebního testování jejich žáků ve škole. Jakékoli zveřejnění či užití obsahu těchto testů, zadání zkoušek a klíčů správných řešení, jakož i kterékoli jejich části v rozporu s tímto určením bude do okamžiku uvolnění cvičných / ilustračních testů a zadání zkoušek k volnému užití považováno za porušení zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon).

CERMAT se zcela distancuje od komerčních aktivit soukromých společností, nabízejících své služby a produkty za účelem přípravy žáků k maturitní zkoušce. CERMAT, ani žádný ze zaměstnanců CERMATu neparticipuje na přípravě a realizaci těchto komerčních aktivit. Pokud soukromé společnosti používají k marketingu svých služeb termíny a názvy používané CERMATem (např. Maturita nanečisto) či se na CERMAT ve své nabídce odkazují, děje se tak bez vědomí, schválení a jakékoli aktivní účasti CERMATu. Soukromé společnosti nedisponují žádnými informacemi, které podléhají režimu ochrany informací veřejně nepřístupných ve smyslu platných zákonných i podzákonných norem (např. obsah banky testových úloh a zadání zkoušek či obsah testů a zadání zkoušek určených pro maturitní zkoušku).