NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace k zajištění činnosti školního maturitního komisaře

03.03.2011

Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveden jako úkon v obecném zájmu.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy * Č.j.: 6 301/2011-20 * V Praze dne 25. 2. 2011 *
 
Výkon funkce školního maturitního komisaře není dosud v § 184 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveden jako úkon v obecném zájmu, i když z věcného hlediska má tento charakter a je pro konání maturitních zkoušek nezbytný. Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve střední škole, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou (§ 78a odst. 2 a § 80a odst. 3 školského zákona a § 39 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů).
 
Povinností ředitele školy podle § 80 odst. 5 písm. d) školského zákona je navrhnout vhodné pedagogické pracovníky (zejména z pracovníků školy) pro odbornou přípravu pro výkon funkce komisaře. Odbornou přípravu komisařů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) podle § 80 odst. 3 písm. e) školského zákona, které také vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře podle § 80 odst. 3 písm. g) školského zákona a § 43 vyhlášky č. 177/2009 Sb., jmenuje komisaře a odměňuje ho (§ 80 odst. 3 písm. h) školského zákona).
 
Ustanovení § 80 odst. 3 písm. h) školského zákona také předpokládá povinnost ředitele navrhnout Centru konkrétní osoby přímo pro jmenování komisařem, a to podle § 38 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v dostatečném počtu (o jednoho více, než je počet zkušebních míst, ve kterých se bude v rámci dané školy konat maturitní zkouška). Navrhuje je přitom s vědomím, že komisaři jmenovaní na základě jeho návrhu nebudou působit na jeho škole, jak vyplývá z § 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/2009 Sb. Jedná se tak o zajištění komisařů pro maturitní zkoušky v rámci nepřímé reciprocity mezi školami, a je proto v zájmu každé školy, která uskutečňuje maturitní zkoušku, aby dotčeným zaměstnancům působení ve funkci komisaře na jiné škole umožnila.
 
Vhodnou formou, jak umožnit pedagogickému pracovníkovi působení ve funkci komisaře na jiné škole, je vyslání na pracovní cestu (§ 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Odměňování komisaře Centrem je upraveno v § 47 vyhlášky č. 177/2009 Sb., kde se v odstavci 4 také stanoví, že se odměna poskytne na základě smlouvy uzavřené podle § 51 občanského zákoníku. Poskytování cestovních náhrad školním maturitním komisařům se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. § 184 odst. 1, který zní: „…Právnická osoba, která vykonává činnost školy, ve které se zkoušky konají, poskytuje osobám … cestovní náhrady za podmínek a ve výši stanovených v části sedmé zákoníku práce s tím, že za pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se považuje bydliště těchto osob.

zdroj: www.msmt.cz