NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období MZ 2014

09.09.2014

V případě, že má žák závažné pochybnosti o správnosti svého výsledku některé zkoušky nebo dílčí zkoušky, má ze zákona právo podat žádost o přezkum. Pravidla pro podání a vyřizování žádostí se liší podle toho, o jakou zkoušku se jedná.

DIDAKTICKÉ TESTY

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost je nutné podat písemně do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. V letošním roce je tak možné podat žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ nejpozději do 30. září 2014.

Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete ve vydaném dokumentu Ministerstva mládeží a tělovýchovy zde.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky.
Žádost o přezkum výsledku písemné práce lze podat nejpozději do 30. září 2014 a žádost o přezkum výsledku ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek lze podat nejpozději do 10. října 2014.

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ ŽÁDOST O PŘEZKUM OBSAHOVAT

  • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
  • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
  • Identifikační číslo maturanta (ID kód - sedmimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka);
  • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
  • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
  • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky), například český jazyk a literatura - didaktický test;
  • Odůvodnění žádosti, tedy konkrétní důvod, proč se domníváte, že Vám příslušná zkouška nebyla ohodnocena správně;
  • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti);

Žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky;

Doporučení:

V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části je potřeba přesně specifikovat, proti jaké části zkoušky se žadatel odvolává. V případě odvolání proti výsledkům didaktického testu se vždy znovu posuzuje celý záznamový arch včetně řešení otevřených úloh, takže není nutné jednotlivé úlohy v odvolání zmiňovat.
V případě odvolání proti hodnocení písemné práce z cizího či českého jazyka se celá práce také znovu přehodnocuje jiným hodnotitelem.