NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Komentář k "protiústavní" nepřezkoumatelnosti hodnocení písemných prací v pojetí EDUIN

04.06.2012

Hodnocení maturitních písemných prací probíhá způsobem stanoveným:
• v zákoně č. 561/2004 Sb. v platném znění;
• ve vyhlášce č. 177/2009 Sb. v platném znění;
• Sdělení MŠMT č.j. MSMT-10054/2012-23 o způsobu hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky; je k dispozici všem na www.msmt.cz a www.novamaturita.cz;
• metodickými pokyny a instrukcemi Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Hodnocení písemných prací je zajišťováno speciálně proškolenými zkušenými středoškolskými učiteli českého jazyka, kteří v průběhu uplynulých dvou let prošli dvěma certifikačními zkouškami a rozsáhlým tréninkovým programem, jehož cílem byla kalibrace přísnosti hodnocení.

Hodnotitelé se při hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury řídí metodickými instrukcemi Centra, které pro každé z 6 hodnotících kritérií stanovují, kolik bodů za hodnocený aspekt může hodnotitel hodnocené písemné práci přidělit. Hodnotící tabulka s těmito informacemi je veřejně přístupná všem na www.novamaturita.cz (rovněž v příloze tohoto stanoviska). Hodnotící tabulka a způsob hodnocení písemných prací jsou navíc učitelům českého jazyka dobře známy, neboť na každé škole je nejméně jeden, ale spíše většina učitelů českého jazyka, kteří před dvěma roky v celkovém počtu více než 4,5 tisíce prošli relativně náročným školením právě v oblasti hodnocení písemných prací a následnou certifikační zkouškou.

Hodnotitel zaznamenává podrobné bodové hodnocení za všechna kritéria do Záznamu o hodnocení písemné práce (viz obrázek výše). Tento záznam je škole a tedy i příslušnému žákovi k dispozici v elektronické podobě a škola má ze zákona povinnost jej na požádání žákovi zpřístupnit. Proti roku 2011 je záznam bodového hodnocení výrazně podrobnější.

Podobně je ve škole uložen i originál písemné práce, kterou žák napsal; při hodnocení se již pracuje pouze s digitalizovanou verzí příslušného záznamového archu s textem písemné práce. I tento originál je škola na vyžádání žákovi povinna zpřístupnit.

Sumasumárum má žák tedy k dispozici originál své písemné práce, vícekriteriální bodové hodnocení (na rozdíl od běžné jednokriteriální známky), pravidla pro hodnocení a dokument, který vysvětluje, za co je možné v tom či onom kritériu udělit příslušný počet bodů. V neposlední řadě je hodnocení většinou opatřeno vysvětlujícím komentářem hodnotitele.

Jde o dokumenty a informace, na jejichž základě je možné v plné šíři přezkoumat výsledné i dílčí hodnocení každé písemné práce.

„Je mi upřímně líto, že pan Feřtek neposkytl právničce, jejíž stanovisko komentuje, zřejmě všechny potřebné informace a kvalifikované vysvětlení. Z něj by jí totiž mělo být zřejmé, že vícekriteriální hodnocení, kdy se nejméně polovina kritérií týká komplexního posouzení textu, nelze smysluplně zaznamenat červenou propiskou do žádného textu písemné práce. To, co lze do textu zřetelně vyznačit, jsou možná pravopisné a tvaroslovné chyby, které jsou pouhou šestinou hodnocených aspektů. Nezbývá, než se domnívat, že pan Feřtek buď věci vůbec nerozumí, nebo se ve svém prohlášení účelově unáhlil. Od proklamovaného odborníka na školství bych ani jedno nečekal,“ dodává ředitel CERMATu Zelený.