NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Koncepce maturity

Hlavní rysy koncepce maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ

Koncepce maturitní zkoušky (dále také MZ) pro žáky s PUP MZ je odvozena od MZ pro žáky intaktní.

  • Zcela shodné rysy s MZ pro intaktní žákovskou populaci vykazuje MZ pro žáky s PUP MZ ve dvousložkovém modelu MZ (společná a profilová část); struktuře MZ, volitelnosti předmětů, maturitním vysvědčení apod.

V případě žáků s PUP MZ jsou některé aspekty MZ doplněny nebo upraveny:

  • Doporučení školského poradenského zařízení
  • Proces přihlašování k MZ
  • Uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky
  • Upravené zkušební schéma
  • Možnost odlišného způsobu záznamu odpovědí

 

Doporučení školského poradenského zařízení


Doporučení školského poradenského zařízení (dále jen posudek) žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou k MZ. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, uzpůsobení podmínek pro konání MZ, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení.

 
Proces přihlašování k MZ

Ředitel školy na základě doporučení specifikuje v přihlašovací aplikaci u každého žáka typ a míru požadovaných uzpůsobení podmínek pro konání MZ, tj. přihlásí ho do příslušné kategorie a skupiny PUP MZ uvedené v doporučení. Do jednotlivých tříd jsou žáci s PUP MZ zařazováni ředitelem školy. Žáci s PUP MZ nemohou při zkoušce sedět ve společných učebnách s žáky bez PUP MZ z důvodu odlišných časových limitů zkoušek.

 
Uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky

Uzpůsobení podmínek konání MZ zahrnují například: navýšení časového limitu, umístění žáků s PUP MZ do samostatné učebny/učeben, možnost použití individuálních kompenzačních pomůcek, upravenou zkušební dokumentaci, využití individuální techniky pro zápis odpovědí, možnost využít podpory asistenta nebo služeb tlumočníka, vynechání poslechu u žáků se sluchovým postižením aj. (podrobněji zde). Při tvorbě a úpravách zkušební dokumentace pro žáky s PUP MZ spolupracují autoři testů se speciálními pedagogy a dalšími odborníky. Každá úloha vybraná do testu podle dané specifikace je odborně posouzena z hlediska potřeb a možností žáků s PUP MZ. Na základě tohoto posouzení je test dále upravován přímo v Centru. Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ v žádném případě nezahrnuje prominutí některých částí zkoušek, „ulehčení“ zkoušek nebo vynechání určitého obsahu. Upravené zkoušky ověřují stejné znalosti a dovednosti jako zkoušky neupravené.

 
Odlišné zkušební schéma

Navýšení časového limitu řešení testů pro žáky s PUP MZ představuje u některých z nich navýšení až o 100 % původního limitu. Z tohoto důvodu není možné u žáků s PUP MZ a u žáků intaktních dodržet stejné zkušební schéma s jednotným koncem testování každé zkoušky, resp. každé části zkoušky. Žáci s PUP MZ mají upravené zkušební schéma, zkoušky začínají stejně, zároveň však toto schéma zachová rozumnou dávku pracovní zátěže kladené na žáka. V rámci navýšeného časového limitu mohou žáci (i opakovaně) konat individuální přestávky. Zároveň žáci nemusí časový limit využít, tzn., když jsou s prací hotovi, odevzdají testové materiály a odcházejí z učebny.

 
Odlišný způsob záznamu odpovědí

Žáci zařazení do skupiny 1 zapisují do záznamových archů (zde je možná výjimka – např. psaní na PC s následným vytištěním na volné listy, které jsou součástí záznamového archu nebo psaní písemné práce na volné listy, které jsou součástí záznamového archu), žáci zařazení ve skupině 2 a 3 mohou odpovědi zapisovat i přímo do testového sešitu nebo na samostatné listy papíru (např. speciálním psacím náčiním se širokou stopou, prostřednictvím Pichtova psacího stroje, na PC, případně za pomoci asistenta). Žák si zvolí způsob, jakým bude své odpovědi zapisovat, a dodrží jej po celou dobu zkoušky. (Není možné, aby žák psal např. část písemné práce na počítači a část do záznamového archu). V případě, že žák zapisuje své odpovědi do testového sešitu, na Pichtově psacím stroji nebo na PC, zajistí ředitel školy osobu, která po skončení zkoušky vše přepíše do záznamového archu žáka, aby jeho odpovědi mohly být následně centrálně vytěženy.

Pozn. Záznamové archy se pro zrakově postižené nezvětšují. Žáci musí využít alternativních způsobů zápisu. Jelikož ale záznamové archy obsahují informaci o časové dotaci zkoušky, je třeba, aby zadavatel žákům tento údaj dostatečně zdůraznil.

 
Hodnocení výsledků zkoušky


Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Při udělování bodů za jednotlivá podkritéria při hodnocení PP nebo ÚZ je zohledňováno doporučení vystavené ŠPZ. Modifikované zkoušky z ČJ a AJ pro neslyšící žáky (SP-3) mají vlastní metodiku hodnocení.
 
Protokoly o výsledcích společné části MZ a maturitní vysvědčení žáků s PUP MZ a žáků intaktních jsou formálně shodné. Na protokolu je pouze uveden kód skupiny a kategorie podle číselníku. Výsledky MZ žáků s PUP MZ jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky intaktních žáků.