NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Maturitní generálka - doplněna adresa ke koupi tonerů do DDT

08.10.2010
Důležité upozornění pro správce datového a digitalizačního terminálu: v případě, že Vám dochází v tiskárně toner, můžete jej objednat na adrese http://tonery.elso-group.cz/.  
 

Klíčovou součástí přípravy nové maturitní zkoušky je generální zkouška její společné části.

Cíle maturitní generálky:                                                       

 1. Ověřit funkčnost a spolehlivost systému organizačního a logistického zabezpečení společné části a tzv. systému řízení bezpečnostních rizik. Specifikem bude simulace bezpečnostních incidentů, která má za cíl prověřit funkčnost záložních řešení a systémů ochrany „zkušebního tajemství“. 
   
 2. Ověřit praktickým způsobem připravenost pedagogických pracovníků pro výkon funkce školního maturitního komisaře, zadavatele zkoušek a hodnotitele písemných prací. Generálka se tak jakožto praktická složka vzdělávání stane součástí jejich přípravy k výkonu těchto funkcí.
   
 3. Poskytnout školám, jejich vedoucím pracovníkům, učitelům a zejména žákům praktické informace potřebné pro kvalifikovanou a pokud možno bezrizikovou volbu maturitní zkoušky a pro případné přijetí některých opatření, která rizika možného neúspěchu zmírní. Z tohoto pohledu je podstatné, že druhé a třetí etapy generálky se zúčastní právě ti žáci, kteří budou v roce 2011 jako první maturovat novým způsobem.

Maturitní generálka, která proběhne v tomto roce, byla dne 16. března 2010 vyhlášena ministryní PhDr. Miroslavou Kopicovou, a to formou tzv. pokusného ověřování (viz aktualita MŠMT vyhlašuje maturitní generálku). Maturitní generálka je dlouhodobě součástí programu přípravy reformy maturitní zkoušky a zároveň největším projektem ověřování dovedností a znalostí žáků, jaký kdy byl v českém školství realizován.

Ke stažení:

Předpokládá se účast všech škol, na nichž se bude v roce 2010/2011 konat společná část maturitní zkoušky, povinná však není – rozhodnutí o účasti školy je na řediteli. Pokud ředitel školy rozhodne, že se škola MAG´10 zúčastní, pak: 

 1. musí podat do 14. 5. 2010 přihlášku k účasti školy na MAG’10 – její přílohou budou podrobné propozice, metodika a harmonogram konání MAG‘10 a ředitel svým podpisem potvrdí, že se škola bude v rámci MAG‘10 těmito pravidly řídit. Přihlášku obdrží ředitelé od CERMATu do 20. 4. 2010.
 2. je účast všech žáků posledních ročníků maturitních oborů školy povinná.
 3. je CERMAT povinen škole doručit výsledky zkoušek jejích žáků do 3. 11. 2010 tak, aby mohly sloužit žákům ke konečnému rozhodnutí pro podání přihlášky k ostré maturitě 2011. Výsledky budou školám zpřístupněny ve formě protokolů o výsledcích zkoušek maturitní generálky (ke stažení ve formátu PDF).


Proč MAG´10?

ŽÁCI:
mají možnost si vyzkoušet testy/písemky a jejich náročnost, dostanou výsledky před podáním přihlášek, takže se budou moci zodpovědně rozhodnout o volbě předmětu a úrovně obtížnosti u ostré maturity.
Maturitní generálky se zúčastní žáci, kteří budou v roce 2011 poprvé maturovat podle nových pravidel.

ŘEDITELÉ ŠKOL:
získají přímou zkušenost s přípravou a organizací zkoušek ve škole.

UČITELÉ – KOMISAŘI, ZADAVATELÉ A HODNOTITELÉ:
získají přímou praktickou zkušenost s výkonem své funkce, ověří si v praxi to, v čem byli školeni v rámci přípravy učitelů k maturitní zkoušce (CISKOM).

UČITELÉ MATURITNÍCH PŘEDMĚTŮ/TŘÍDNÍ UČITELÉ:

získají výsledky svých žáků, budou s to lépe zacílit jejich přípravu k MZ a lépe poradit žákům při volbě předmětů a úrovní obtížnosti u ostré maturity.

CERMAT/MŠMT:

 • ověří funkčnost všech logistických postupů a organizačních metodik, řídicích a monitorovacích systémů;
 • ověří funkčnost a spolehlivost technologické infrastruktury, tj. zejména informačních systémů, výrobní infrastruktury, distribučních služeb;
 • ověří připravenost učitelů k výkonu funkcí komisařů, zadavatelů a hodnotitelů písemných prací;
 • ověří funkčnost bezpečnostních opatření proti úniku a zneužití zkušebního tajemství;
 • ověří funkčnost systému řízení bezpečnostních a organizačních rizik, mj. systémy nasazování záložních řešení.