NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Motivující asistent

Je přítomen v případech, kdy porucha nebo postižení způsobuje žákovi obtíže v oblasti koncentrace pozornosti a časové orientace, obtíže s dokončením započaté práce apod. Motivující asistent napomáhá udržet optimální pracovní chování žáka
a jeho orientaci v čase; při výkonu asistenčních služeb se řídí závaznými pravidly pro motivaci.

 

Pomoc motivujícího asistenta je obvykle určena žákům:

 • s poruchami autistického spektra;
 • s poruchami pozornosti, s projevy hyperaktivity nebo hypoaktivity vyskytujícími se samostatně nebo v rámci určitého syndromu – např. ADD, ADHD;
 • s obsesivně-kompulzivní poruchou, která vede k nadměrné kontrole vyplněných úkolů, zdržuje od postupu k dalším úlohám atd.;

případně žákům

 • s dlouhodobou nemocí (např. žákům užívajícím farmaka, která tlumí psychické funkce).

 

Motivujícím asistentem by měla být osoba žákovi známá, např. jeho pedagog.

Motivující asistent napomáhá žákovi udržovat optimální pracovní chování (adekvátní míru pozornosti a koncentrace) tím, že jej:

 • pobízí k činnosti žákovi srozumitelným způsobem – např. oslovením, dotykem ruky, očním kontaktem apod. tak, aby co nejméně rušil ostatní žáky;
 • informuje o čase tak, jak se žákem předem (tj. před MZ) dohodli.

Motivující asistent:

 • pomáhá žákovi s relaxací v rámci individuálních přestávek v průběhu MZ;
 • aktivně řeší mimořádné situace (záchvat vzteku, nadměrná rozrušenost, zmatenost žáka apod.) např. tím, že s žákem
  v rámci individuální přestávky odejde z učebny a pokusí se o zvládnutí situace a návrat žáka k práci;
 • na vzniklou mimořádnou situaci ihned upozorní zadavatele nebo členy zkušební komise.