NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Nejčastější dotazy k informatice

Pokud zde některou odpověď nenaleznete, dotaz prosím směřujte na infolinku 224 507 507 nebo e-mail info@novamaturita.cz. Pro výměnu zkušeností učitelů doporučujeme diskusní moduly portálu RVP.CZ (http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=631).

 • Jaké úlohy budou v teoretické části didaktického testu?
  Dle současně platného katalogu požadavků jsou v teoretické části pouze uzavřené úlohy, tedy úlohy s výběrem z odpovědí, svazky dichotomických a uspořádacích úloh a úlohy uspořádací. Vynechání otevřených úloh v teoretické části zkoušky CERMAT zvolil s ohledem na fakt, že celá praktická část zkoušky je založena na tvorbě souborů a hodnocení souborů vzniklých při zkoušce.
   
 • Jaké úlohy budou v praktické části didaktického testu?
  Dle současně platného katalogu požadavků jsou v praktické části úlohy motivované životní situací uživatele informačních a komunikačních technologií, zveřejněná varianta testu obsahuje úlohy směřující k tvorbě souborů, které jsou následně centrálně hodnoceny sítí hodnotitelů CERMATu. Jako možný druh úlohy v praktické části jsou také úlohy úzce otevřené, kdy žák zapisuje hodnotu či odpověď do speciálního souboru, který je následně také součástí hodnocení.
   
 • Kdo bude hodnotit test v rámci praktické části? Bude žáky hodnotit sama škola? Podle jakých kritérií bude hodnocení vytvářeno?
  Výkon žáka v praktické části budou hodnotit proškolení rateři souborů dle metodiky CERMATu. Škola po skončení zkoušky zajistí přenos souborů do IS CERMATu a vytvoří zálohu souborů žáka. Kritéria hodnocení budou vždy vycházet z instrukcí, které žák má k dispozici v rámci sešitu, seznámení žáka s kritérii hodnocení před konáním zkoušky je více než vhodné. Příkladem může být úloha s pokynem "Opište následující text do textového editoru a opravte v něm typografické chyby". Žák by měl znát základní typografická pravidla v rozsahu běžném pro výuku SŠ, jak je psáno i v katalogu požadavků. Pro podobné účely bude CERMAT při informační kampani ke zkoušce společně s kurikulárními subjekty v ČR prezentovat metodiku pro ratery v podobě, která bude srozumitelná jak žákům, tak školám v rámci přípravy na MZ 2013. Každá úloha praktického subtestu je sestavována s ohledem na fakt, že žák může volit libovolnou cestu k získání výsledku své práce, na druhou stranu, jsou pojmenovány základní vlastnosti souborů, které budou součástí hodnocení.
   
 • Nakolik jsou vzory v praktické části závazné pro práci žáka?
  Základem práce žáka jsou vždy instrukce v rámci tištěného zadání k celému zadání. Pokud je v zadání napsáno "Přesně podle vzoru vytvořte v počítači logo", očekává se od žáka, že vyvine takou činnost, která bude směřovat k výstupu v počítači srovnatelnému s předaným vzorem, v některých případech jsou tyto vzory součástí tištěného zadání. V jiném případě může znít instrukce, "Vytvořte tabulku s přehledem měsíců v roce a ke každému měsíci uveďte počet dnů v daném měsíci v roce 2011 (viz vzor)." V takovém případě se očekává, že žák vytvoří tabulku co nejefektivnějším způsobem (ušetří mu to čas při práci na dalších úlohách) a může se podívat na vzor, jestli daný přehled vypadá podle představy tvůrce úlohy. Základní parametr všech úloh bude, že žák musí sledovat tištěné pokyny a pokud mu to zadání jasný způsobem řekne, musí se řídit pokyny ve vzoru.
   
 • V rámci praktické zkoušky žák pracuje s tištěným zadáním, vstupními soubory a vzory. Jsou všechny tyto soubory součástí zkušebního tajemství?
  Tištěné zadání i vzory úloh jsou součástí zkušebního tajemství a jsou brány jako informace veřejně nepřístupné dle § 80b školského zákona č. 561/2004 Sb. Vstupní soubory k úlohám vzhledem k jejich obecnému charakteru, nejsou zkušebním tajemstvím. Výjimkou jsou soubory a screenshoty, které se vážou ke konkrétnímu zadání, a jejichž prozrazení by poukázalo na konkrétnější charakter sady testových úloh v daném školním roce.
  Jaké jsou povoleny pomůcky ve zkoušce z informatiky?
  Při teoretické části zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky. V praktické části je hlavní pomůckou počítač umožňující řešení úloh. Na počítači škola žákovi zajistí spektrum aplikací dle výuky na škole s garancí jejich bezproblémového chodu v čase zkoušky.
   
 • Jak bude stanoveno hraniční skóre zkoušky z informatiky?
  Hraniční skóre stanoví MŠMT a CERMAT na základě diskuse v expertních týmech o standardu výkonu žáka v návaznosti na platné katalogy, v souladu se specifikací zkoušky a s přihlédnutím k pilotážním šetřením, která průběžně probíhají.
   
 • Může žák využít svůj vlastní počítač pro řešení úloh v praktické části?
  Škola má povinnost zajistit žákům takovou techniku, na jaké probíhala výuka informatických témat ve škole a s konfigurací počítačů včas žáky seznámit. Za chod techniky v době zkoušky plně odpovídá škola v souladu s vydaným metodickým doporučením, které obsahuje zejména pravidla o odpojení počítače od Internetu a sdílených složek.
   
 • Kde lze sehnat zdrojové soubory ke vzorovým zadáním praktického subtestu, které jsou uvedeny v Katalogu maturitních požadavků (pro základní i vyšší úroveň)?
  Zdrojová data ke scénářům obou katalogů CERMAT nebude zveřejňovat. Ukázky úloh v katalogu požadavků jsou orientační, katalogy vznikaly v roce 2010. V současné době jsou k dispozici ilustrační testy v podobě shodné s tím, jak bude vypadat zkouška v roce 2013.
   
 • Jsou dostupné testy a praktické úlohy z informatiky z předchozích let z Maturity nanečisto?
  V Maturitě nanečisto nebyla informatika testována, neboť nebyla součástí portfolia státní maturity. V letech 2006 a 2007 byl školám nabídnut test z Informačně technologického základu, který byl koncipován jinak než stávající maturitní zkouška z informatiky.
   
 • Jaké se předpokládá softwarové vybavení pro praktický subtest z informatiky?
  Žák bude moci využít stejné programové vybavení, s jakým se seznamoval v rámci výuky na škole. Garanci hardware i software bude pro žáka zajišťovat ředitel školy, CERMAT zveřejnil DOPORUČENÍ pro STANDARD UČEBNY, který popisuje podmínky pro konání zkoušky v souladu s platnými katalogy (respektování vybavení HW i SW na školách, možnost volby žáka ohledně platformy, na které bude maturovat).
   
 • Jaké omezení se předpokládá při Praktickém subtestu (např. Počítá se s přístupem na internet? Použití on-line nápovědy?)
  Škola musí zajistit počítač žáka tak, aby se nemohl připojit na Internet a aby nemohl sdílet data s jinými spolužáky v rámci lokální počítačové sítě.
   
 • Existuje nějaké oficiální diskuzní fórum na téma zkoušky z informatiky?
  Diskuse s veřejností o podobě zkoušky z informatiky je pro CERMAT důležitá. Využíváme diskusní fórum na portálu www.rvp.cz, které je moderováno ve spolupráci Národního ústavu pro vzdělávání - divize VÚP v Praze a CERMAT. Chystáme také diskuse k ilustračnímu testu a ke zkušenostem z výuky informatiky i přímo na stránkách www.novamaturita.cz. Doporučujeme učitelům posílat veškeré dotazy na info@novamaturita.cz, odkud jsou přesměrovány realizačnímu týmu předmětu informatika.
   
 • Existuje seznam doporučené literatury pro výuku Informatiky respektující Katalog požadavků ke zkoušce z Informatiky?
  CERMAT jako státní organizace nemůže doporučovat literaturu vydávanou jinými subjekty, proto nelze konkrétní tituly doporučit. CERMAT připravuje vydání metodických materiálů pro žáky a učitele v online podobě. Doporučujeme při výuce věnovat pozornost jak teoretickým znalostem z informatiky, tak praktickým dovednostem. V požadavcích k MZ jsou obě oblasti pro základní i vyšší úroveň zastoupeny rovnou měrou.
   
 • Je někde specifikovaný detailnější seznam ověřovaných znalostí a dovedností s jednotlivými programy např. pro tabulkový procesor?
  Ano, seznam znalostí a dovedností žáka s programy je přímo součástí katalogu, například u tabulkového procesoru v kapitole 8.1. Pokud učitel či žák postrádá konkrétnější seznam dovedností, doporučujeme žákům, aby si archivovali soubory z výuky, vytvořené v daném typu programu, aby si při finální přípravě na zkoušku mohli projít své „portfolio“ souborů, které s daným programem žák již vytvořil. Porovnáním tohoto portfolia s materiály a ilustračními testy, které budou ke zkoušce zveřejňovány postupně, získá učitel i žák jasnější představu, které konkrétní funkce programů či dovednosti je vhodné, aby si žák pro danou úroveň zopakoval.
   
 • V katalogu požadavků z informatiky je na str. 6-7 uveden seznam obecných požadavků na vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje maturanta z informatiky. Má tento seznam své ukotvení v RVP oborů středních škol? Jakým způsobem tento seznam souvisí s tím, jak se žáci mají na zkoušku připravovat?
  Tento seznam byl vytvořen na základě průniku RVP dokumentů maturitních oborů v ČR a na základě inspirace ve standardu NETS for students 2007 vytvořeného mezinárodní organizací ISTE. Seznam těchto požadavků vytváří rámec pro zakotvení výuky informatiky, v rámci které je žák připravován na oborové výstupy dle školního vzdělávacího programu a rámcových programů platných pro konkrétní maturitní obor, případně podle starších platných vzdělávacích dokumentů. Tento seznam požadavků v katalogu je určen zejména pro vyučující informatiky, aby reflektovali zvolené oborové výstupy při výuce a seznam v katalogu jim má pomoci při formulaci cílů výuky informatiky obecně. Jednotlivé hodnoty a postoje uvedené v této části katalogu nejsou předmětem zkoušky, jsou jen vodítkem pro porozumění cílového zaměření informatiky v maturitních oborech a jejím zasazení do portfolia testovaných předmětů.
   
 • Bude zkouška z informatiky v roce 2013 reflektovat fakt, že žáci ještě nebyli připravováni podle školních vzdělávacích programů, které jsou vytvářeny v souladu s dokumenty RVP? Nakolik se liší rámec učiva informatiky daný dokumenty RVP a "starými" osnovami?
  Katalogy v roce 2010 byly zveřejňovány v součinnosti s kurikulárními ústavy (NÚOV a VÚP) a ty se v době finalizace katalogu ke konzistenci s RVP oborů SŠ vyjadřovaly. Odborní pracovníci byli i v pracovních týmech pro tvorbu katalogu. V době finalizace katalogu nebyl nalezen zásadní rozpor v obsahu stávajících osnov a v dokumentech RVP. Tento rozpor je citlivě mapován tak, aby byl brán v potaz při přípravě testů. Volitelnost předmětu ve společné části může také ovlivnit ředitel školy svým rozhodnutím, které mohlo být žákům sděleno při nástupu do studia v prvním ročníku. Je zřejmé, že díky dynamice vývoje v oboru informatiky, je vytváření rámce pro testování složité a testy i případné budoucí revidované katalogy budou muset dynamiku oboru informatiky reflektovat.
   
 • V čem se liší úroveň základní a vyšší v maturitní zkoušce z informatiky ve společné části?
  Odpověď je patrná v katalozích požadavků na stránkách www.novamaturita.cz. V obou úrovních se testují tytéž tematické celky, na vyšší úrovni ovšem více do šířky i hloubky. Zjednodušeně lze říci, že základní úroveň cílí na uživatelské dovednosti při práci s digitálními technologiemi v každodenním životě, zatímco těžiště vyšší úrovně je posunuto směrem k hlubším principům informatiky jako vědy, použitelným k promyšlené a efektivní organizaci práce nejen s informacemi.
  Řečí tematických celků je v základní úrovni důraz (v mantinelech daných katalogy požadavků) na celky 3, 6, 7 a 8 (operační systém, kancelářské aplikace), kdežto ve vyšší úrovni se přesouvá k celkům 1, 2, 8 a 9 (informatika, hardware, databáze, algoritmizace). Uvedené směřování je patrné i v ilustračních testech.
  pozn.: Tato odpověď poskytuje zjednodušené informace pro rychlkou orientaci. K přípravě na zkoušky prostudujte katalogy požadavků v plném znění!
   
 • CERMAT má povinnost připravit modifikaci zkušební dokumentace i pro žáky zdravotně postižené a znevýhodněné. Jakou formou bude pro tyto žáky řešena zejména praktická zkouška z informatiky ve společné části?
  Při přípravě metodiky praktického subtestu pro žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním vychází CERMAT z legislativních pravidel popsaných například v sekci Maturita bez handicapu. Pro žáky s přizpůsobením podmínek pro konání zkoušky se předpokládá v maximální míře možnost používat techniku dostupnou ve škole při výuce, bude možné používat asistivní pomůcky a dodržovat doporučení poraden vystavujících posudky pro tyto žáky.
   
 • Bude možné u žáka, který dosáhl mezinárodně uznávané zkoušky z ICT dovedností žádat o uznání ekvivalentu této zkoušky k praktickému subtestu z informatiky?
  CERMAT pro žádný ze zkoušených předmětů ve společné části neumožňuje uznávání jiných certifikátů. Navíc ověřování znalostí a dovedností dle českých rámcových vzdělávacích programů není v souladu s koncepcí žádného existujícího testování, proto nelze uznávat jiné certifikáty jako alternativu zkoušky z informatiky ve společné části. Zkouška z informatiky v sobě obsahuje i ověřování znalostí a dovedností z oboru informatiky, tedy všeobecně vzdělávací oblasti, která je popsána v kurikulárních dokumentech v ČR s příslušnou váhou. Jednání o souvislostech a využitelnosti s jinými rámci testování mezi CERMATem a dalšími subjekty probíhají, je bez diskuse, že příprava na jakoukoliv certifikaci může žákovi pomoci v kvalitnější přípravě na společnou část maturitní zkoušky.