NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Opravné a náhradní zkoušky - podzim 2012

Ilustrační obrázek - test a tužka 

Pro absolvování maturitní zkoušky (MZ) je podmínkou úspěšné složení společné i profilové části, tzn. úspěšné vykonání všech povinných zkoušek obou částí. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu).

Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu MZ, má možnost konat až dvě opravné zkoušky. Opravnou zkoušku koná žák pouze z těch předmětů, v nichž neuspěl. V případě komplexních zkoušek opravuje vždy tu dílčí zkoušku, u které neuspěl. Je to změna oproti roku 2011, kdy musel opakovat celou komplexní zkoušku. Toto platí i pro tzv. repetenty, tedy maturanty z roku 2011, kteří opakují zkoušku v roce 2012.

Opravné zkoušky společné části lze konat v 5 následujících letech po ukončení studia na střední škole.

Opravné zkoušky z nepovinných předmětů se nekonají! V případě nepovinných zkoušek lze opravnou zkoušku nahradit složením tzv. jednotlivé zkoušky.

Pro opravné zkoušky si může žák zvolit jinou úroveň obtížnosti, než si zvolil v řádném termínu. Pokud tedy konal zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti a neuspěl, může u opravné zkoušky zvolit úroveň základní. Co se týče komplexních zkoušek, nelze změnit úroveň obtížnosti jen u opravované dílčí zkoušky. Pokud se žák pro opravnou zkoušku rozhodne změnit úroveň obtížnosti, je tak nutné učinit pro celou komplexní zkoušku a opakovat tak všechny 3 dílčí zkoušky v jiné úrovni obtížnosti.

Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Stejně jako v řádném termínu maturitní zkoušky je podmínkou podání přihlášky řediteli příslušné školy, a to:

  • k podzimnímu termínu do 25. června (ředitel školy zanese do centrálního registru CERMATu do 30. června),
  • k jarnímu termínu do 15. listopadu (ředitel školy zanese do centrálního registru CERMATu do 30. listopadu).

Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval. Seznam spádových škol ke stažení zde.

Termín náhradních a opravných zkoušek v roce 2012

Náhradní a opravné zkoušky pro maturanty roku 2012 se konají v měsíci září (společná i profilová část maturitní zkoušky). Konají se na základě jednotného zkušebního schématu, který je vždy stanoven až na základě přihlášek žáků (důvodem je optimalizace časového rozvrhu zkoušek s cílem minimalizovat délku, po kterou se budou na školách konat) a k dispozici bude nejpozději 15. srpna 2012.

O přesném termínu a místě konání písemných zkoušek budou maturanti informováni v pozvánce ke zkoušce, kterou obdrží v papírové či elektronické podobě v druhé polovině srpna od ředitele kmenové školy.

Výsledky a závěrečné dokumenty


Zpřístupnění jednotlivých výsledků i závěrečných dokumentů je určeno maturitní vyhláškou. Výsledky didaktických testů budou mít školy k dispozici nejpozději 10. září a následující pracovní den je ředitelé zpřístupní samotným žákům a předají jim do ruky tzv. výpis výsledků didaktických testů.

Dílčí zkoušky konané formou písemné práce jsou na hodnocení časově náročnější, jejich výsledky budou ředitelům škol známy podle toho, zda maturant opakuje/nahrazuje pouze písemnou práci, případně písemnou práci a didaktický test z českého či cizího jazyka, nebo zda se jedná o maturanta, který koná maturitní zkoušku v řádném termínu.

Pro žáky, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku, bude následně připraveno maturitní vysvědčení, které jim ředitelé předají nejpozději šestý pracovní den poté, co budou ke zpracování předány výsledky všech zkoušek / dílčích zkoušek žáka. Protokol o výsledcích společné části MZ žáka, který obdrží každý maturant skládající zkoušku /dílčí zkoušku společné části, nehledě na to, zda uspěl či neuspěl, bude školám zpřístupněn do 3 pracovních dnů od předání všech výsledků žáka k centrálnímu zpracování. Poslední den, kdy žáci mohou skládat ústní zkoušku společné části či profilovou zkoušku, je 20. září, přičemž po bezprostředním předání výsledků ke zpracování obdrží maturant, skládající tento den zkoušku, vysvědčení nejpozději do 28. září.

Ke stažení: