NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Podzimní testy budou zveřejněny na webu, novinkou je příloha k výpisu výsledků

02.09.2013
Didaktické testy z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků určené pro podzimní zkušební termín 2013 budou zveřejněny na stránkách www.novamaturita.cz v záložce Testy a zadání.

Zveřejňovány budou postupně ve shodě s tím, jak je maturanti absolvují v rámci jednotného zkušebního schématu, a to vždy nejpozději následující kalendářní den. Poslechové subtesty z cizích jazyků, stejně jako některé další specifické součásti didaktického testu pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek budou vzhledem k technické náročnosti zveřejněny v co nejkratším možném termínu. Zveřejněna budou také zadání písemných prací z českého jazyka a cizích jazyků.
Klíče správných řešení úloh didaktických testů budou zveřejněny po rozhodnutí validační komise, která ex post všechny testy znovu prověří a posoudí, zda se v testu objevily vadné úlohy či nikoli. Na základě závěrů komise může zpětně dojít k úpravě hodnocení. Maturanti budou mít klíče správných řešení k dispozici před termínem uvolnění výsledků didaktických testů školám.
Zpřístupnění jednotlivých výsledků i závěrečných dokumentů je určeno maturitní vyhláškou č. 177/2009 Sb. Výsledky didaktických testů budou mít školy k dispozici nejpozději 10. září a následující pracovní den je ředitelé zpřístupní žákům, kteří konali alespoň jednu dílčí zkoušku společné části formou didaktického testu, formou výpisu výsledků didaktických testů. Pro podzimní zkušební období CERMAT připravil novinku, kterou je příloha k výpisu výsledků didaktických testů společné části žáka. Tato příloha bude obsahovat informace o tom, kolik získal žák bodů za jednotlivé úlohy v rámci didaktického testu. Tato příloha, zpracovaná formou přehledné tabulky, se týká pouze didaktických testů z povinných předmětů, které žák v daném zkušebním období konal.

V případě písemných prací z cizího jazyka budou výsledky zaslány ředitelům kmenových škol formou záznamu o hodnocení písemné práce nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech písemných prací za celou třídu, tedy za všechny žáky dané třídy, kteří písemnou práci konali. V případě písemné práce z českého jazyka a literatury pak výsledky zasílá ředitel školy CERMATu nejpozději 13. září. CERMAT následně výsledky zpracuje a poskytne školám záznamy o hodnocení písemné práce.

Pro žáky, kteří maturitní zkoušku vykonají úspěšně, připraví CERMAT maturitní vysvědčení, které zpřístupní řediteli školy v informačním systému do 2 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků jednotlivého žáka. Ředitel školy následně vysvědčení předá tomuto žákovi. Stejné termíny platí v případě podzimního zkušebního období pro předání protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Poslední den, kdy žáci mohou skládat ústní zkoušku společné části či profilovou zkoušku, je 20. září, přičemž po bezprostředním předání výsledků ke zpracování obdrží ředitel školy zpracované vysvědčení pro maturanta skládajícího tento den zkoušku nejpozději do 24. září.