NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Reliabilita didaktických testů společné části maturitní zkoušky

11.06.2014

Pojmem reliabilita či lépe česky spolehlivost měření se myslí schopnost testu měřit konzistentně a přesně. Jde tedy o míru spolehlivosti dosažení stejného výsledku při opakovaném měření (testování) za předpokladu, že se stav měřeného (žák či skupina žáků) nezměnil.

Metod měření či odhadování reliability existuje ve statistice mnoho. Pro zpětné ověřování spolehlivosti testů společné části maturitní zkoušky se v CZVV využívá měření mezipoložkové reliability a ukazatelem, který se při jejím výpočtu aplikuje je tzv. Cronbachovo alfa. Myšlenka, která stojí za tímto analytickým nástrojem, říká, že pokud položky testu (testové úlohy) mají za cíl měřit stejnou věc (např. porozumění psanému textu v českém jazyce), měl by žák na takové položky odpovídat podobně a odpovědi by tak měly být navzájem korelované.

Cronbachovo alfa může teoreticky nabývat hodnot mezi 0 a 1. Jeho velikost je závislá na poměru součtu rozptylů (tj. statistický ukazatel míry variability) jednotlivých testových položek a rozptylu výsledku celého testu. V odborné literatuře je zpravidla uváděna jako minimální doporučovaná hodnota Cronbachovo alfa 0,7. Tento údaj je však nutné posuzovat v kontextu počtu položek, z nichž je hodnota počítána.

CRONBACHOVO ALFA VNITŘNÍ KONZISTENCE
α ≥ 0,9 Vynikající
0,7 ≤ α < 0,9 Dobrá
0,6 ≤ α < 0,7 Akceptovatelná
0,5 ≤ α < 0,6 Slabá
α < 0,5 Neakceptovatelná

S interpretací Cronbachovo alfa jsou spojena určitá rizika. Jedno z úskalí pramení z toho, že test velmi často obsahuje několik vnitřně homogenních tematických celků, každý z nich však může ověřovat odlišné typy dovedností a znalostí (například v českém jazyce může být ověřována znalost pravopisných pravidel v jednom tematickém okruhu a ve druhém žákova schopnost logicky pracovat s textem a porozumět mu). Heterogenita z tohoto pohledu snižuje vnitřní konzistenci testu a zvyšuje validitu metody a naopak.

Následující tabulka uvádí hodnoty ukazatele reliability za didaktické testy z jarních zkušebních období roku 2013 a 2014. Ve všech případech spadají hodnoty Cronbachova alfa do pásma, které můžeme označit za dobré až vynikající. Porovnávané testy lze proto označit jako kvalitní spolehlivý nástroj ověřování úrovně znalostí a dovedností maturantů.  

 

POČET ŹÁKŮ KONAJÍCÍCH ZKOUŠKU

      CRONBACHOVO ALFA       

DIDAKTICKÉ TESTY

 RELIABILITA

2013

JARO

2014 

JARO

2013

JARO

2014

JARO

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 81 167

 71 364

0,73

0,80

ANGLICKÝ JAZYK

 42 443

 39 687

0,92 

0,93 

NĚMECKÝ JAZYK

 5 833

 4 497

 0,90

 0,90

FRANCOUZSKÝ JAZYK

 223

 201

 0,89

 0,88

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

 187

 192

 0,94

 0,91

RUSKÝ JAZYK

 1 541

 1 338

 0,86

 0,89

MATEMATIKA

 35 503

 29 215

 0,89

 0,90

 

Na pojem reliabilita je úzce navázán též pojem obsahová validita testu. Validitou je myšlena schopnost testu věcně měřit to, co skutečně měřit chceme. Uvedeno na konkrétním příkladu – pokud chceme zjistit, zda žák zvládá čistě porozumění textu v češtině a dokáže z něj vyvodit potřebné informace, neměla by tato schopnost být podmíněna speciální znalostí reálií, protože v takovém případě už měříme onu potřebnou znalost, nikoli čistě dovednost pracovat s textem. Obsahovou validitu lze ověřovat především na základě mínění expertů případně na základě odkazů na existující literaturu.

Pro dosažení validity testu je reliabilita podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Test může velmi spolehlivě měřit, není to však záruka toho, že věcně opravdu ověřuje to, co ověřovat chceme.