NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Rozhodnutí ředitele CERMATu ve věci harmonizačního přepočtu výsledků testu maturitní zkoušky z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti

14.05.2012

V testu z matematiky ve vyšší obtížnosti neuspěla necelá 3 procenta maturantů

V průběhu uplynulého víkendu prošly všechny didaktické testy letošního jarního termínu společné části maturitní zkoušky zpětným ověřením validity úloh a ověřením meziroční srovnatelnosti testů. Na základě doporučení validační komise ředitel Centra rozhodl o provedení harmonizačního přepočtu výsledků testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti tak, aby letošní maturanti nebyli poškozeni nadměrnou časovou náročností tohoto testu.

Test z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti byl, podobně jako všechny další didaktické „maturitní“ testy, podroben tzv. zpětnému ověření validity úloh a způsobilosti testu, a to s následujícím výsledkem:

 1. všechny úlohy obsažené v testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti byly shledány validními; žádná úloha nevykazuje znaky obsahově ani konstrukčně defektní úlohy, žádná z použitých úloh se obsahově nevymyká tematickému rámci Katalogu požadavků pro příslušný předmět;
 2. ověřením meziroční srovnatelnosti však byla zjištěna statisticky významná neshoda, která vyžaduje harmonizaci výsledků testu tak, aby byly zajištěny přiměřeně srovnatelné podmínky pro konání zkoušky s podmínkami roku 2011; validační komise rozhodla o tom, že podmínkou způsobilosti testu je harmonizace jeho výsledků s výsledky testu z jarního zkušebního termínu roku 2011.
   

V meziročním srovnání test jako celek vykázal známky vyšší obtížnosti. Statisticky významná odchylka v řešitelnosti úloh se týkala zejména 4 – 5 úloh, u kterých byla shledána (proti výsledkům pilotáží) neočekávaně vyšší pracnost a časová náročnost pro významnou část žáků. Ty v konečném důsledku vedly u části řešitelů k reálnému deficitu zkouškového času v rozsahu 12-20 minut (vůči celkovým 120 minutám testovací času) a ke zvýšení zkouškového stresu, které ovlivnily výsledek zkoušky.

Z tohoto důvodu ředitel Centra rozhodl o harmonizaci výsledků testu. Harmonizace, tj. přepočet výsledků respektuje následující principy:

 • pro žádného z žáků nebude harmonizace znamenat pokles počtu jím dosažených bodů; 
 • pořadí žáků dle počtu dosažených bodů zůstane po přepočtu výsledků zachováno; 
 • výlučnost žáků, kteří dosáhli maximálního počtu bodů, zůstane zachována; 
 • nejhorší přípustný výsledek testu, který bude po harmonizační úpravě akceptován jako úspěšný (tj. na hranici úspěšnosti), je 10 bodů.

DOPADY HARMONIZACE NA CELKOVOU ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ ZKOUŠKY

Aplikace zvolené metody harmonizace pro žáky znamená, že:

 • žákům, kteří v testu dosáhli 11 – 33 bodů, byl přiznán plný bodový bonus ve výši 8 bodů; 
 • žákům, kteří dosáhli 10 a méně bodů a 34 a více bodů, bude přiznána poměrná část 8bodové bonifikace v závislosti na tom, jak je jimi dosažený bodový výsledek „vzdálen“ od hraničních bodů 11 a 33.

VÝSLEDKY TESTU

Po provedené harmonizaci výsledků jsou souhrnné výsledky testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti zkoušky následující: 

 • čistá neúspěšnost žáků v testu                 2,8% z počtu žáků, kteří test konali
 • podíl žáků s výslednou známkou 4         19,6%
 • podíl žáků s výslednou známkou 3         41,1%
 • podíl žáků s výslednou známkou 2         25,1%
 • podíl žáků s výslednou známkou 1         11,4%.

Povinnou zkoušku z matematiky konanou testem vyšší úrovně obtížnosti tak úspěšně složilo 97,2% z celkového počtu 1.716 žáků, kteří zkoušku ve vyšší obtížnosti konali. Proti roku 2011 jde o mírný nárůst neúspěšnosti o 2,2 procentního bodu. Ten je způsoben tím, že letos povinnou zkoušku z matematiky vyšší obtížnosti konalo o třetinu žáků více než loni.

Naopak souhrnná neúspěšnost v povinné i nepovinné zkoušce meziročně klesla, a to z 9,2 na 3,3 %. Zde se naopak projevil vliv toho, že celkový počet maturantů z „vyšší“ matematiky (bez rozlišení na povinnou a nepovinnou zkoušku) meziročně klesl o dvě třetiny.

Harmonizací výsledků se snížila čistá neúspěšnost testu z původních 16,8 % na 2,8 % a podíl žáků, kteří dosáhli stupně 1 – výborný, se zvýšil z 5,9 na 11,4 %. Počet žáků, kteří dosáhli plného počtu bodů, zůstal stejný, tj. 4 žáci v povinné a 1 v nepovinné zkoušce.

Realizační tým CERMATu se připojuje k omluvě pana ministra Fialy. Jsme si vědomi, že časová náročnost zkoušky způsobila žákům zkouškový stres a žákům i učitelům v konečném důsledku zvýšenou obavu o výsledek zkoušky. Zároveň však konstatuji, že použitý harmonizační přepočet výsledků, který je standardním opravným nástrojem ve všech systémech plošného testování, plně kompenzuje nepřiměřenou obtížnost zadání zkoušky.


Petr Habáň
tiskový mluvčí
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
haban@cermat.cz  
www.novamaturita.cz  
tel.: +420 602 655 093