NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školní seznamy literárních děl

15.06.2009
V posledních dnech se objevila řada výtek a stížností vůči přípravám nové maturity ve smyslu nedostatku informací o četbě. Shrnujeme proto znovu základní informace, z nichž většina je známa, a v této podobě i prezentována, od března roku 2008.   
Jednou ze změn, kterou přináší maturita z českého jazyka a literatury, je možnost každého žáka přímo ovlivnit, z čeho bude zkoušen při ústní zkoušce. Škola sestavuje a zveřejňuje seznam / seznamy literárních děl, z něhož si budoucí maturant sestaví svůj vlastní seznam. Není nutné, aby škola měla jeden centrální nabídkový seznam platný pro všechny žáky − sestavovat seznamy literárních děl lze i pro jednotlivé třídy. Je vhodné seznamy literárních děl žákům nabídnout co nejdříve, přičemž není vyloučeno, aby se v tomto seznamu dělaly změny. Definitivní seznamy platné pro maturanty daného školního roku musí škola stanovit vždy do 30. září příslušného školního roku. Postup při sestavování školního seznamu literárních děl jako nabídky žákům k vytvoření jejich vlastního seznamu pro ústní zkoušku je limitován Kritérii pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce, která jsou součástí Katalogů požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro obě úrovně obtížnosti, schválených MŠMT 11. března 2008:
Základní úroveň obtížnosti
Žák vybírá 20 literárních děl
Světová a česká literatura do konce 19. století
min. 4 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století
min. 5 literárních děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl ve školním seznamu je 40, horní hranice není stanovena.
 
Vyšší úroveň obtížnosti
Žák vybírá 30 literárních děl
1. Světová a česká literatura do konce 18. století
min. 3 literární díla
2. Světová poezie a próza 19. století
min. 2 literární díla
3. Česká poezie a próza 19. století
min. 2 literární díla (z toho 1 básnické)
4. Světová a česká dramatická tvorba 19.–21. století
min. 2 literární díla
5. Světová a česká poezie 20. a 21. století
min. 2 literární díla
6. Světová próza 20. a 21. století
min. 3 literární díla
7. Česká próza 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet literárních děl ve školním seznamu nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru (1.–7.), tj. 105 děl. Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.
Nabídkové seznamy pro žáky mohou mít velmi rozmanitou podobu. V sekci Český jazyka a literatura ve článku Školní seznam literárních děl - návod na vývoj je uvedeno několik možných přístupů k sestavování školních seznamů literárních děl. Uvedené příklady jsou pouze orientačními ukázkami možných přístupů ke konstrukci školních seznamů literárních děl. Vývoj seznamu je v rukou školy – každá škola tedy může zohlednit vlastní specifický přístup a vyjádřit tak vlastní čtenářský profil.
Každý maturant má možnost1 odevzdat do 31. března školní roku, v němž bude maturovat, seznam zadání, z nichž si jedno u ústní zkoušky vylosuje. Jednotlivá díla si přitom vybírá ze školního seznamu literárních děl.
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce (a tedy i pro sestavení školních seznamů) jsou jako součást katalogů pro obě úrovně obtížnosti školám k dispozici od března roku 2008. Od této doby mohly školy seznamy vytvářet.


1 Pokud žák neodevzdá vlastní seznam literárních děl, losuje si jedno zadání ze všech děl obsažených ve školním seznamu.