NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Školy i žáci znají výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky

16.05.2015


V období od 4. do 11. května 2015 probíhaly na 1 152 středních školách didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2015. Od 15. května mají ředitelé škol výsledky didaktických testů svých žáků zpřístupněny v informačním systému prostřednictvím výpisů výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Následně školy výpisy předaly svým žákům, kteří mají rovněž možnost nechat si zaslat svůj výsledkový dokument e-mailem přes tzv. výsledkový portál žáka na adrese vpz.cermat.cz. Souběžně probíhá hodnocení písemných prací. Výsledky písemných prací z českého jazyka a literatury by měl mít ředitel školy k dispozici vždy nejpozději do začátku ústních zkoušek příslušné třídy, nejpozději však do 29. května. Výsledky písemných prací z cizích jazyků bude mít ředitel školy k dispozici rovněž nejpozději do začátku ústních zkoušek příslušné třídy, nejpozději do 29. května.

Jako v každém zkušebním období maturitní zkoušky, i letos prošly didaktické testy společné části maturitní zkoušky pečlivou kontrolou validačních komisí CZVV a nezávislé odborné komise MŠMT. Oba kontrolní orgány shledaly didaktické testy v souladu s platnými Katalogy požadavků k maturitní zkoušce. Testy i jednotlivé úlohy vykázaly dobré psychometrické parametry, ani jedna úloha nebyla identifkována jako invalidní. Úlohy v testech byly, dle závěrů komisí, jednoznačně formulovány a měly vždy jedno správné řešení. Náročnost didaktických testů odpovídala nárokům na maturanty stanoveným Katalogy požadavků.
Maturitní zkouška bude pokračovat ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky a zkouškami profilovými a potrvá až do 10. června 2015.

Pro odvození výsledné známky zkoušky společné části maturitní zkoušky je nutné znát výsledky všech dílčích zkoušek a je třeba, aby u všech dílčích zkoušek žák uspěl.

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek, stejně jako způsob výpočtu a vyjádření výsledku hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, jsou uvedena ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Pro snadné zjištění známky je pro maturanty připravena také Maturitní kalkulačka. na facebookovém profilu Udělám maturitu.

Pomocí této kalkulačky si žáci mohou orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky. Nejedná se však o oficiální sdělení známek. Ty budou, v případě úspěšného absolvování všech povinných zkoušek, uvedeny na maturitním vysvědčení. Maturitní vysvědčení žáků, kteří v jarním zkušebním období úspěšně vykonali všechny povinné zkoušky společné i profilové části MZ, zpřístupní Centrum škole nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy shromáždí veškeré výsledky za příslušnou třídu. O termínu předání vysvědčení rozhoduje ředitel školy.

Výsledky didaktických testů SČ MZ 2015 – jaro

K didaktickým testům povinných zkoušek společné části se přihlásilo celkem 80 281 žáků, z toho 74 696 žáků v řádném termínu. Ke všem přihlášeným testům se dostavilo 70 002 maturantů, což odpovídá 87,2 % z celkového množství maturantů přihlášených k této dílčí zkoušce. Z přihlášených prvomaturantů (74 696) se ke všem didaktickým testům dostavilo 65 270 žáků, 12,6 % žáků tedy nekonalo alespoň jeden z přihlášených testů. Důvodem neúčasti přihlášených žáků u zkoušek je z velké části neukončení studia v řádném termínu.

Souhrnné výsledky didaktických testů v rámci povinných zkoušek


Celková čistá úspěšnost v didaktických testech u maturantů v řádném termínu maturitní zkoušky byla 84, 3 %.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

K didaktickému testu z českého jazyka se celkem dostavilo 66 985 maturantů, včetně těch, kteří test konali v opravném či náhradním termínu. Těch, kteří test absolvovali úspěšně je 61 877, což odpovídá 92,4% úspěšnosti u zkoušky. Neúspěšnost v didaktickém testu z českého jazyka je tak v letošním roce 7,6% - za všechny žáky. Mezi žáky nastupujícími letos k maturitě v řádném termínu neuspělo 6,5 % žáků z celkem 65 374 konajících. Tento údaj je oproti loňskému roku o 3,8 procentního bodu vyšší.

MATEMATIKA

Didaktický test z matematiky konalo letos celkem 21 968 žáků, z toho 19 298 byli „prvomaturanti“. Ti si letos matematiku volili o něco méně než v loňském roce – celkem se pro ni rozhodlo 30 % z nich, loni byl tento podíl o 6 procentních bodů vyšší. Neúspěšnost v didaktickém testu z matematiky je v letošním jarním zkušebním období celkem 30,1 % (odpovídá 6 604 žáků), v řádném termínu pak neuspělo 24,0 %, tj. 4 622 žáků. Oproti loňskému roku se mezi prvomaturanty zvýšila úspěšnost o 0,1 procentní bod.

CIZÍ JAZYK

Didaktického testu z anglického jazyka se zúčastnilo celkem 42 143 žáků, z toho 41 228 bylo v řádném termínu. Celkově neuspělo 7,4 %, v řádném termínu pak 6,3 %. Neúspěšnost prvomaturantů je o 1,9 procentní body vyšší než v loňském roce.

V případě didaktického testu z německého jazyka pak uspělo 2 606 žáků, což odpovídá 77, 4 % z 3 366 konajících zkoušku. V řádném termínu se této dílčí zkoušky zúčastnilo 3 139 žáků, a nezdarem skončila pro 19, 8 % prvomaturantů.

Francouzský jazyk se týkal celkem 139 maturantů a neúspěšnost u didaktického testu je 2,2 % (3 žáci).
Didaktický test z ruského jazyka konalo 1 140 žáků (1 118 žáků v řádném termínu), přičemž 2,7 % (31 žáků) test nevykonalo úspěšně.

U zkoušky ze španělského jazyka uspělo v didaktickém testu 130 žáků, což odpovídá 94,9 % těch, kteří zkoušku konali. Neúspěšnost u zkoušky je tak 5,1 %.