NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Stanovisko ředitele CERMATu k tématu způsobu zajištění distribuce zkušební dokumentace do škol

02.04.2010

V souvislosti se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele distribučních služeb zkušební dokumentace došlo k mediální diskusi na téma způsob zajištění distribuce zkušební dokumentace do škol.

Zde je několik bodů, které je nutné v souvislosti s tímto tématem osvětlit:

 • Poptávané řešení v rámci diskutované veřejné zakázky, tj. fyzická distribuce zkušební dokumentace do škol (viz zadávací dokumentace veřejné zakázky), je jediný realistický způsob, jak dopravit školám zadání zkoušek za rozumné náklady a zároveň účinně omezit možnost úniku zkušebního tajemství před konáním zkoušek. Je integrální součástí celého logistického modelu společné části maturitní zkoušky a jeho technologického a servisního zajištění.
   
 • CERMATem navržený způsob řešení byl v období 2007-2009 opakovaně podroben oponentuře, výsledek byl vždy stejný. Mj. díky tomu MŠMT princip fyzické distribuce schválilo v uplynulých dvou letech hned třikrát – v srpnu 2008, v květnu 2009 a naposled v listopadu 2009.
   
 • Stejně jako přijaté a schválené řešení byly podrobeny zevrubné analýze proveditelnosti a analýze rizik další tři alternativy, a to:
  1. elektronická distribuce zadání zkoušek do škol a výroba listinné podoby zkušební dokumentace přímo ve školách;
  2. elektronická distribuce zadání zkoušek do škol a provedení zkoušek společné části maturitní zkoušky s podporou ICT (tzv. maturita on-line, resp. e-maturita);
  3. fyzická distribuce prostřednictvím standardních distribučních kanálů (Česká pošta, resp. služby distribučních společností).  
 • K alternativě distribuované výroby listinné podoby zkušební dokumentace přímo ve školách a k jejímu srovnání s přijatým řešením:
  1. Náklady na výrobu listinné podoby zkušební dokumentace ve školách by vzrostly o cca 100-150 % oproti nákladům centrální výroby. V absolutní hodnotě se jedná o 12-15 mil. Kč ročně, přičemž jde o velmi konzervativní odhad. Je to rozdíl mezi jednotkovými náklady výroby pomocí velkokapacitních produkčních strojů a běžnými kancelářskými tiskárnami.
  2. Přijetím této alternativy by výrazně vzrostla administrativní a pracovní zátěž škol, neboť ve skutečnosti jde o výrobu bezmála 30-40 tun zkušební dokumentace.
  3. Rozhodně nelze pominout faktor spolehlivosti řešení, tedy celé spektrum provozních rizikových faktorů, jejichž výsledkem by byl stav, kdy by zkušební dokumentace nebyla připravena v daném termínu a zkoušky by z tohoto důvodu nebylo možné ve škole zahájit.
  4. Naprosto klíčová je však nemožnost ochrany zkušebního tajemství v průběhu decentralizované výroby zkušební dokumentace (minimální doba potřebná k zajištění výroby ve školách je 120 minut před zahájením zkoušky). Je ověřeno, že při dobře organizovaném a kvalitně technologicky zajištěném záměru napadení ochrany zkušebního tajemství stačí ke zveřejnění zadání zkoušky i jeho správných řešení ne více než 10-15 minut od momentu, kdy je obsah zkoušky uvolněn k tisku.

     Stanovisko k proveditelnosti této alternativy je tedy jednoznačně záporné. 

 • K alternativě tzv. on-line maturity (elektronická distribuce zadání, administrace zkoušek s podporu ICT) a k jejímu srovnání s přijatým řešením:
  1. K realizaci tzv. maturity on-line chybí ve středních školách 50–60 tisíc počítačových stanic (dle dostupných statistik). U existujících počítačových stanic navíc nevíme nic o jejich kvalitě a tedy i záruce zajištění jejich provozuschopnosti v průběhu zkoušky. Celkový počet plně provozuschopných a bezpečných PC stanic, potřebných k realizaci zkoušek společné části MZ, je 107-110 tisíc přičemž jejich faktická distribuce v jednotlivých školách musí odpovídat rozložení počtu maturantů. Ve skutečnosti to tedy znamená nejméně 1,2–1,3násobek tohoto počtu. Velmi konzervativní odhad nákladů na zajištění technické infrastruktury tohoto řešení je tedy cca 1, 5-2 mld. Kč, což je zcela nereálné.
  2. I kdyby se podařilo tuto infrastrukturu ve školách zajistit, existuje zde reálný technický problém, že administraci určité části úloh není možno z čistě technologicko-metodických důvodů řešit s podporou ICT (např. široce otevřené úlohy z matematiky s grafickým řešením), aniž by tato metoda měla oporu v didaktické praxi všech škol.

     Stanovisko k proveditelnosti této alternativy řešení je tedy jednoznačně záporné. 

 • K alternativě standardní distribuční služby (ČP apod.):
  1. Žádný ze standardních produktů distribučních společností, počínaje standardními službami České pošty, není s to pokrýt a zejména udržet riziko úniku předmětu zkušebního tajemství v průběhu přepravy na přijatelné úrovni, odpovídající předmětu přepravy. Z tohoto důvodu není ani žádný z provozovatelů těchto služeb schopen garantovat bezpečnost na úrovni penalizačních opatření v hodnotě 50 mil. Kč za každou přepravovanou zásilku. Tyto skutečnosti jsou empiricky ověřeny především mnohačetnými pokusy zajistit bezpečnou a spolehlivou distribuci zadání zkoušek řady realizovaných mimořádných šetření.
  2. Zadávací řízení veřejné zakázky na zajištění distribučních služeb obdobnou cestou, kterou realizovalo bývalé vedení CERMATu, skončilo v červenci roku 2009 fiaskem a jeho zrušením.
 • Náklady na zajištění distribuce zkušební dokumentace do škol představují maximálně 4-5 % předpokládaných ročních nákladů zajištění společné části maturitní zkoušky.