NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – obecné dotazy

 • Týká se nová maturita i žáků se zdravotním postižením?
  Žák se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním má ze zákona právo na uzpůsobení podmínek v průběhu studia i při jeho ukončování. Koncepce nové maturitní zkoušky v sobě zahrnuje i zohlednění speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků – tj. uzpůsobení podmínek konání zkoušky.
   
 • V čem konkrétně ona uzpůsobení spočívají? Mají zkoušku lehčí?
  Vycházíme z faktu, že tito žáci potřebují k plnému prokázání svých vědomostí a dovedností uzpůsobené podmínky zkouškové situace (více času, individuální kompenzační pomůcky, testové materiály uzpůsobené pro snazší čitelnost aj.). Uzpůsobené podmínky konání maturity však automaticky neznamenají snížení obtížnosti nebo prominutí zkoušek.
   
 • Kdo rozhodne o tom, že žák má speciální vzdělávací potřeby?
  Rozhodující bude stanovisko školského poradenského zařízení. Diagnóza žáka je zpravidla známa dlouho před maturitou a uzpůsobení podmínek studia se vždy opírá o odborné vyjádření téhož zařízení. Stejně tak je tomu i u maturity. Chceme, aby žák nebyl vystaven situaci, která je pro něj radikálně jiná, aby nemusel řešit nenadálé „technické“ obtíže, ale naopak, aby měl u zkoušky podmínky, na které byl zvyklý po celou dobu studia.
   
 • Je pravda, že nárok na úlevy budou mít pouze integrovaní žáci se SVP vzdělávaní podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)?
  V prvé řadě je nutno zdůraznit, že žáci se SVP nemají žádné „úlevy“, nýbrž nárok na adekvátní uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky při současném zachování objektivity, rovnocennosti a srovnatelnosti výsledků. Na uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky má nárok každý žák se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, který je na základě posudku školského poradenského zařízení zařazen do příslušné kategorie a skupiny žáků se SVP. Není rozhodující, zda se jedná o žáka střední školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (speciální školy), nebo o žáka individuálně či skupinově integrovaného, žáka majícího či nemajícího zpracovaný IVP.

 • Jak má žák se zdravotním postižením či znevýhodněním postupovat, pokud má v úmyslu využít možnost vykonat maturitní zkoušku za uzpůsobených podmínek?
  Žák by se měl nejprve seznámit s existujícími možnostmi, které se v tomto směru nabízí (viz odkaz Maturita bez handicapu na www.novamaturita.cz), aby získal představu, o co může zažádat a která z navržených kategorií a skupin by mu z hlediska jeho speciálních vzdělávacích potřeb nejlépe vyhovovala. Poté by měl (nejlépe po poradě s třídním učitelem) navštívit příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologickou poradnu v případě specifických poruch učení; speciálně pedagogické centrum v případě tělesného, zrakového nebo sluchového postižení, souběžného postižení více vadami, vad řeči nebo poruch autistického spektra), kde požádá o odborný posudek. Posudek obsahuje charakteristiky speciálních vzdělávacích potřeb, které se vztahují ke konání didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky a zkoušek praktických (jsou-li tyto součástí maturitní zkoušky), výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence či tlumočnických služeb. Součástí posudku je i doporučení určené řediteli školy týkající se zařazení žáka do určité kategorie SVP a skupiny. Posudek nesmí být starší než 2 roky! Žák předkládá odborný posudek řediteli školy před podáním přihlášky k maturitní zkoušce. Ředitel rozhodne o zařazení žáka do určité kategorie SVP a skupiny, a tím o charakteru a míře uzpůsobených podmínek konání maturitní zkoušky, které budou žákovi zajištěny. 

 • Kdo dává podnět pro zařazení žáka mezi žáky se SVP v souvislosti s konáním maturitní zkoušky?
  Třídní učitel (či jiná pověřená osoba školy) by měl informovat žáka o možnosti konání maturitní zkoušky za uzpůsobených podmínek. Další iniciativa (kontakt se školským poradenským zařízením) však již závisí pouze na žákovi samotném. Pokud žák i navzdory svému zdravotnímu postižení či znevýhodnění chce vykonávat zkoušku běžným způsobem (tj. za shodných podmínek jako žáci intaktní – nepostižení), má na to plné právo. 

 • Čím se řídí ředitel školy při rozhodování o zařazení žáka mezi žáky se SVP a o konkrétní podobě upravených podmínek testování?
  Vodítkem je již zmíněný odborný posudek školského poradenského zařízení s přihlédnutím ke stávajícímu způsobu výuky žáka. V případě, že je posudek ve výrazném nesouladu s dosavadním způsobem výuky žáka (např. posudek uvádí taková uzpůsobení podmínek, jaká žák až dosud v praxi nevyužíval), kontaktuje ředitel příslušné poradenské zařízení a žádá o přezkoumání případu a případnou změnu posudku. 

 • Dokdy musí ředitel obdržet posudek z poradenského zařízení?
  Odborný posudek musí ředitel obdržet alespoň 1 měsíc před termínem přihlašování k maturitní zkoušce. 

 • Kdy budou školská poradenská zařízení schopna začít vydávat žákům se zdravotním postižením či znevýhodněním odborné posudky potřebné pro účely uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky?
  Lze říci, že školská poradenská zařízení jsou schopna vydávat odborné posudky k maturitní zkoušce už nyní. Podmínkou je, že dobře znají podobu maturitní zkoušky a charakter úprav podmínek pro žáky se SVP. Pro usnadnění práce poradenských pracovníků vytváří CERMAT metodický materiál a formulář, který bude sjednocovat formální podobu posudků. Materiály budou k dispozici pravděpodobně v březnu 2009. 

 • Bude na maturitním vysvědčení uvedeno, že jsem jako žák se SVP konal maturitní zkoušku za uzpůsobených podmínek?
  Protokoly o vykonání maturitní zkoušky a maturitní vysvědčení žáků se SVP a žáků intaktních jsou formálně zcela shodné. Na maturitním vysvědčení není uveden charakter zdravotního postižení nebo znevýhodnění, na protokolu o vykonání společné části maturitní zkoušky je uvedeno zařazení žáka do kategorie a skupiny žáků se SVP. 

 • Jakým způsobem bude probíhat hodnocení MZ žáků se SVP?
  Kritéria hodnocení výsledků jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků se SVP (podle pokynů školského poradenského zařízení a metodického materiálu CERMATu).