NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – specifické poruchy učení a ostatní (SPU-O)

 • Budou důsledky specifických poruch učení kompenzovány pouze prodloužením času maturitní zkoušky? Domnívám se, že je takové řešení nedostačující a vede např. k větší unavitelnosti těchto žáků.
  Žáci se specifickými poruchami učení mají právo na různá uzpůsobení, přičemž navýšení časového limitu je pouze jedním z nich. Časový limit je navýšen z nejrůznějších důvodů – nejen s ohledem na větší časovou náročnost práce s textem, ale především proto, aby mohl žák podle svých aktuálních potřeb využít libovolný počet individuálních přestávek o libovolné délce a načerpat tak novou sílu k práci. Individuální přestávky nemohou mít žáci během poslechu v rámci didaktického testu z CJ. 

 • Mám diagnostikovanou dyskalkulii. Musím maturovat z matematiky? Pokud ano, mám nárok na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky z matematiky?
  CERMAT neuzpůsobuje maturitní zkoušku žákům s touto diagnózou, a to z toho důvodu, že státní maturitní zkouška z matematiky není povinná – žák si tedy jednoduše, pokud má diagnostikovanou dyskalkulii, nemusí zvolit maturitní zkoušku z matematiky. Ředitel střední školy může na základě svého práva omezit volitelnost předmětů v rámci třetí povinné zkoušky společné části, což mj. může znamenat, že rozhodne, že maturitní zkouška z matematiky na jeho škole bude povinná pro všechny žáky. Tato skutečnost však musí být zveřejněna nejméně 3 měsíce před podáním přihlášek žáků ke studiu na této střední škole. Nemůže tedy nastat situace, že by se žák (s dyskalkulií) během studia dozvěděl, že bude muset povinně maturovat z matematiky. Předpokládáme, že žák s dyskalkulií bude volit takovou střední školu, na níž není maturitní zkouška z matematiky povinná. 

 • Ve třídě mám žáka, který má kromě poruchy autistického spektra navíc přidružené specifické poruchy učení, dyspraxii a sníženou schopnost soustředění. Často má obtíže pochopit zadanou otázku nebo úkol. Žákovi byl přidělen asistent, který jednak dbá na udržení jeho pozornosti, jednak mu pomáhá rozlišit v textu podstatné od nepodstatného a občas i přeformuluje otázku tak, aby jí žák porozuměl. Jak bude probíhat maturitní zkouška mého žáka?
  CERMAT při tvorbě koncepce společné části maturitní zkoušky pamatoval i na žáky s výše zmíněnými obtížemi. Váš žák by měl být na základě svého postižení a dosavadního způsobu jeho výuky ve škole zařazen do III. skupiny kategorie SPU-O, podle které mu kromě navýšení časového limitu na práci o 100 %, formálních úprav testu a možnosti používat kompenzační pomůcky bude navíc umožněno pracovat s asistentem. Asistent bude pravděpodobně (jak lze z popisu obtíží Vašeho žáka usuzovat) plnit 2 asistentské funkce: funkci motivujícího asistenta, který žákovi v rámci povolených prostředků pomůže udržet pozornost a bude jej motivovat k dokončení práce, a funkci asistenta-modifikátora, který bude žákovi (podle stanovených pravidel) modifikovat /objasňovat instrukce k řešení úloh a zadání úloh takovým způsobem, aby jim žák porozuměl. 

 • Jakým způsobem bude probíhat hodnocení MZ žáků se specifickými poruchami učení?
  Hodnocení žáků se SPU zařazených ve skupině I se neliší od hodnocení žáků intaktních. Hodnocení žáků ve skupině II (případně III) bude probíhat následovně: Hodnocení didaktického testu bude zajištěno CERMATem a nebude nijak uzpůsobeno. Hodnocení písemných prací bude vycházet z metodického materiálu CERMATu pro hodnotitele písemných prací a dále pokynů k hodnocení písemné práce (např. tolerance určitých specifických chyb) uvedené v posudku školského poradenského zařízení konkrétního žáka. Hodnocení ústních zkoušek z jazyků (českého i cizích) bude rovněž vycházet z metodického materiálu CERMATu pro hodnotitele ústních zkoušek a dále pokynů k hodnocení ústní zkoušky uvedených v posudku školského poradenského zařízení konkrétního žáka. Hodnocení profilových zkoušek je v kompetenci školy, avšak řídí se metodickými doporučeními CERMATu a posudkem školského poradenského zařízení žáka. 

 • Pracují žáci se SPU během MZ s upravenými testy?
  Žáci se SPU (kategorie SPU-O) zařazeni ve skupině I pracují s testovými materiály (didaktický test, záznamový arch, pracovní list atd.), které se po formální ani obsahové stránce neliší od testových materiálů, s nimiž pracují žáci intaktní (žáci bez postižení). Upravené testové materiály jsou určeny žákům zařazeným do II. nebo III. skupiny. 

 • Jak je to s posudkem PPP v případě žáků se SPU?
  Žák (nebo zákonný zástupce žáka) požádá školské poradenské zařízení, u něhož je evidován, o vypracování posudku, který konkretizuje uzpůsobení podmínek konání MZ. Výběr školského poradenského zařízení je dán charakterem speciálních vzdělávacích potřeb (na žáky se specifickými poruchami učení jsou specializovány pedagogicko-psychologické poradny).
  Školské poradenské zařízení vypracovává odborný posudek, v němž jsou informace o zařazení žáka do příslušné skupiny a kategorie, specifikace uzpůsobení podmínek konání didaktického testu, písemné práce, ústní části zkoušek, zkoušek praktických (jsou-li tyto součástí MZ), výčet kompenzačních pomůcek aj.. Podmínkou pro vydání odborného posudku vztahujícího se k uzpůsobení podmínek pro vykonání MZ pro žáky s diagnózou spadající do kategorie SPU-O je skutečnost, že žák je k datu vyhotovení posudku v péči poradenského zařízení příslušného typu alespoň 2 roky a po celou dobu je veden s diagnózou, která je uvedena v kategorii SPU-O. Odborný posudek školského poradenského zařízení vztahující se k uzpůsobení podmínek konání MZ nesmí být k datu přihlašování žáka k MZ starší 2 let.