NOVÁ MATURITA

HLAVNÍ MENU
Nová Maturita Twitter Nová Maturita Google+ Nová Maturita Facebook

Žáci mají možnost odvolání proti výsledku své maturitní zkoušky

09.05.2013

Školský zákon č. 561/2004 Sb. dává maturantovi možnost odvolat se proti výsledku nebo průběhu maturitní zkoušky, a to formou podání písemné žádosti o přezkum výsledku, případně průběhu maturitní zkoušky.

Pokud má maturant pochybnosti o správnosti výsledku svého didaktického testu společné části maturitní zkoušky nebo má dojem, že byl ze zkoušky, konané formou didaktického testu, neoprávněně vyloučen, pak může podat žádost o přezkum výsledku nebo vyloučení ze zkoušky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost je možné podat nejpozději do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. V letošním roce je tak možné podat žádost o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky nejpozději do 5. června 2013.

Adresa pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu SČ MZ:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

U písemných prací společné části maturitní zkoušky je také nejzazší termín pro písemné podání žádosti o přezkum výsledku do 20 dnů od konce období pro konání písemných prací společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou, tedy 5. června 2013. Na rozdíl od didaktických testů se žádost o přezkum zasílá místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu. Žádosti o přezkum ústních zkoušek společné části nebo profilových zkoušek, které se zasílají rovněž krajskému úřadu nebo magistrátu, je možné zaslat nejpozději do 30. června 2013.

Ministerstvo školství i krajský úřad nebo magistrát zašlou vyrozumění nebo rozhodnutí ve věci žádosti o přezkum do 30 dnů od doručení žádosti.

Aby nedocházelo ke zbytečným průtahům pro problémy s identifikací žadatele či obsahovým vymezením, doporučujeme vybavit žádost minimálně následujícími formálními a obsahovými náležitostmi:

  • Písemná žádost odeslaná doporučeně;
  • jméno a příjmení žáka;
  • identifikační číslo žáka (šestimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce potvrzeném ředitelem školy);
  • název a sídlo kmenové školy;
  • doručovací adresa pro zaslání rozhodnutí;
  • předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušku).